Wyszukaj grób

 

Regulamin Cmentarza Parafialnego

§ 1. Przepisy ogólne


1) Właścicielem Cmentarza - Krokowa ul. Kolejowa 7 - jest Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej. 
2) Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.
3) Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.


§ 2. Postanowienia porządkowe


1) Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.
2) Na terenie cmentarza zakazuje się:
  a) Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.
  b) Zaśmiecania terenu.
  c) Wprowadzania zwierząt.
  d) Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.
  e) Samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza.
  f) Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza.
3) Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
4) Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
5) Zarządca cmentarza zobowiązuje się opłacać ubezpieczenie grobów w zakresie dewastacji i klęsk żywiołowych
6) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):
  a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
  b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
  c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
  d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;
  e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;
  f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.


§ 3. Opłaty


1) Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną itp.
Opłaty są pobierane z tytułu:
  a) Przedłużenia dzierżawy grobu
  b) Stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika
2) Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.


§ 4. Postanowienia końcowe


1) Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 23.09.2020 r. 
2) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.