Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie informuje, iż jako Zarządca cmentarza parafialnego w Wojcieszowie oraz Podgórkach – zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 2126) przeznacza do likwidacji groby, dla których nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń co do ponownego użycia do chowania zmarłych (po upływie 20 lat od daty pochówku). 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020.

 

 

 

Regulamin Cmentarza Parafialnego



§ 1. Przepisy ogólne

 1. Właścicielem Cmentarza przy ul. Bolesława Chrobrego, 59-550 Wojcieszów jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie

 2. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.

 3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.



§ 2. Postanowienia porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.

 2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.

 2. Zaśmiecania terenu.

 3. Wprowadzania zwierząt.

 4. Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.

 5. Samodzielnego dokonywania prac remontowych budowlanych nagrobków i ławeczek bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza.

 6. Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza.

 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
  Zarządca cmentarza zobowiązuje się opłacać ubezpieczenie grobów w zakresie dewastacji i klęsk żywiołowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.

 

 

§ 3. Opłaty

 1. Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną itp.

 2. Opłaty są pobierane z tytułu:

 1. Rezerwacji miejsca cmentarnego

 2. Udostępnienia miejsca grzebalnego

 3. Przedłużenie dzierżawy grobu
 4. Stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika

 1. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.



§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 22.06.2022

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.