Wyszukaj grób

 

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie informuje, iż jako Zarządca cmentarza parafialnego w Wojcieszowie oraz Podgórkach – zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jedn. tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 2126) przeznacza do likwidacji groby, dla których nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń co do ponownego użycia do chowania zmarłych (po upływie 20 lat od daty pochówku). 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020.

 

 

 

Regulamin Cmentarza Parafialnego§ 1. Przepisy ogólne

 1. Właścicielem Cmentarza przy ul. Bolesława Chrobrego, 59-550 Wojcieszów jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie

 2. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.

 3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.§ 2. Postanowienia porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.

 2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.

 2. Zaśmiecania terenu.

 3. Wprowadzania zwierząt.

 4. Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.

 5. Samodzielnego dokonywania prac remontowych budowlanych nagrobków i ławeczek bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza.

 6. Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza.

 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
  Zarządca cmentarza zobowiązuje się opłacać ubezpieczenie grobów w zakresie dewastacji i klęsk żywiołowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.

 

 

§ 3. Opłaty

 1. Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną itp.

 2. Opłaty są pobierane z tytułu:

 1. Rezerwacji miejsca cmentarnego

 2. Udostępnienia miejsca grzebalnego

 3. Przedłużenie dzierżawy grobu
 4. Stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika

 1. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 22.06.2022

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.