Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA

W ZEMBORZYNIE KOŚCIELNYM.

Na podstawie art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolica Apostolską póz. 284) i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 118 poz. 687, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48) stanowi co następuje:  

 

&1. Przepisy ogólne.

1. Cmentarz rzymsko-katolicki w Zemborzynie Kościelnym jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Parafii i innych osób w tym spoza Parafii, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.

2. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zemborzynie, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymania zgodnie z przeznaczeniem

3.Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii - Proboszcz Parafii, działający w imieniu na rzecz Parafii.

4. Zarządcą Cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. św. Mikołaja Biskupa w Zemborzynie Kościelnym.

 

&2. Postanowienia porządkowe.

1.Należy uzyskać zgodę zarządcy na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu [ w tym: pogrzeb; ekshumacja zwłok - bądź też przeniesienie do innego grobu, budowę  nowego grobu (wymiary muszą być ustalone z zarządcą); budowę lub remont pomnika tj. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy; budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie - budowane bez zgody mogą zostać usunięte.

2.Wymiary grobów powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

3.Z racji dzierżawy za grób i prowadzenie wszelkich prac kamieniarskich pobiera się opłaty cmentarne ustalone przez Zarządcę Cmentarza.

4.Opłaty pobierane są przez Zarządcę Cmentarza najpóźniej w dniu pogrzebu i przed przystąpieniem do prac budowlanych i kamieniarskich na cmentarzu

5.Zabrania się:

  • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza;
  • wprowadzania zwierząt;
  • zanieczyszczania cmentarza;
  • samowolnego usuwania drzew i krzewów;
  • wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie (wywóz z cmentarza we własnym zakresie);
  • handlowania i zarobkowania bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii;
  • przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów;
  • wykonywania wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.

6.Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku oraz czystości.

7.Klucz do bram cmentarnych znajduje się u zarządcy cmentarza.

8.Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

9.Środki na utrzymanie za pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

10.Nadzór nad funkcjonowaniem i  przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Cmentarza Parafialnego w Zemborzynie Kościelnym sprawuje Zarządca Cmentarza

11.Teren cmentarza jest objęty monitoringiem

12. Regulamin podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie  na tablicy ogłoszeń.

 

Zemborzyn Kościelny dn. 20.10.2019 Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Zemborzynie Kościelnym