Wyszukaj grób

Witanowice 17.12.2023

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W WITANOWICACH

§1

 1. Na terenie Parafii w. Św. Mikołaja w Witanowicach zlokalizowany jest cmentarz przy ul. Kościelnej w miejscowości Witanowice zwany dalej „cmentarzem”.
 2. Gospodarzem i właścicielem cmentarza parafialnego w Witanowicach jest Parafia p.w. Św. Mikołaja w Witanowicach
 3. Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom Parafii p.w. Św. Mikołaja w Witanowicach: wierzącym, niewierzącym i innych wyznań, a z poza parafii za pozwoleniem proboszcza tejże parafii.
 4. Zarząd nad cmentarzami może sprawować Rada Cmentarna wyznaczona przez Proboszcza Parafii.

§2

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi oraz szacunku należnego zmarłym.
 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie cmentarza należy odpowiednio do:
 3. a) zarządcy cmentarza - na terenach nie zagospodarowanych dotychczas pod groby, na alei głównej, alejach pomiędzy kwaterami;
 4. b) właścicieli, opiekunów lub dysponentów grobów - na pozostałych terenach.
 5. Wszelkie nieczystości powstałe w wyniku porządkowania grobów i ich otoczenia należy składować w udostępnionych do tego pojemnikach na śmieci.
 6. Na terenie cmentarza niedozwolone jest:
 7. a) przebywanie dzieci bez opieki osoby dorosłej,
 8. b) przebywanie osób w stanie nietrzeźwości,
 9. c) wprowadzanie psów bez smyczy, za wyjątkiem psa przewodnika (opiekuna) osoby niepełnosprawnej,
 10. d) prowadzenie działalności handlowej,
 11. e) umieszczanie reklam.
 12. Niedopuszczalne jest bez pisemnej zgody zarządzającego cmentarzem:
 13. a) samowolne ustawianie i montowanie ławek, płotków itp.
 14. b) sadzenie drzew i krzewów;
 15. Zarządzający ma prawo do usunięcia ławek, płotków itp., drzew i krzewów zamontowanych / nasadzonych bez jego pisemnej zgody.
 16. Zarządzający nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

§3

 1. Na teren cmentarza uprawnione są do wjazdu, bez zgody zarządzającego, pojazdy służb technicznych (zakład energetyczny, pogotowie gazowe, zakład komunalny).
 2. Wjazd na teren cmentarza samochodami innymi niż wymienione w ust. 1 możliwy jest po wcześniejszym jego uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.
 3. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu ich zakresu, daty i miejsca wykonania z zarządcą cmentarza.
 4. Wykonawcy robót kamieniarsko – budowlanych mogą sprowadzać sprzęt i materiały na teren cmentarza oraz wykonywać zlecone im prace po uzyskaniu pisemnego zezwolenia zarządcy cmentarza.
 5. Po zakończonych uroczystościach pogrzebowych oraz pracach kamieniarsko - budowlanych teren porządkuje Wykonawca.

§4

 1. Opłaty za miejsca pod grób ziemny (duży, mały), lub miejsce pod grób murowany (duży, mały) oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu i miejsca rezerwowego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania administratora cmentarzy należy ponownie wnieść stosowne opłaty.
 2. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami - Dz.U.2000r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej na 3 miesiące przed terminem likwidacji. 

OPŁATY NA CMENTARZU PARAFIALNYM W WITANOWICACH

Na podstawie analizy kosztów utrzymania cmentarza obejmujących bieżące naprawy, koszenie trawy, wywóz nieczystości Rada cmentarna zaproponowała a Proboszcz zatwierdził, co następuje

§1

Wprowadza się opłaty cmentarne na cmentarzu parafialnym zlokalizowanym na terenie Parafii Witanowice, w następujących wysokościach (kwoty netto):

Od dnia 01.04.2024 zostają ustanowione stawki w wysokościach (kwoty netto):

 1. Opłata za najem lub przedłużenie najmu miejsca na 20 lat od zawarcia umowy:

- za pojedynczy grób ziemny o długości 1,20 m - 120,00 zł

- za pojedynczy grób ziemny o długości 2,40 m - 300,00 zł (15zł/rok)

- za podwójny grób ziemny o długości 2,40 m - 500,00 zł (25zł/rok)

- za pojedynczy grób murowany o długości 2,40 m - 500,00 zł (25zł/rok)

- za podwójny grób murowany o długości 2,40 m - 900,00 zł (45zł/rok)

 

2.Opłat należy dokonać, opcjonalnie:

-  na konto bankowe cmentarza: 31 8111 1019 2002 2800 5339 0004

w tytule należy wpisać sektor, rząd, kwaterę np. A/1/1 oraz informacje o typie grobu pojedyczny/podwójny oraz ziemny/piwniczka

lub

- osobiście po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym u pani Grażyny Mozgały Tel. (33) 8794830

 

 

3.Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Radzie Cmentarnej.

 

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

RADA CMENTARZA PARAFIALNEGO W WITANOWICACH

 1. Proboszcz Parafii w. Św. Mikołaja w Witanowicach wraz z Radą Parafialną powołał Radę cmentarza, której zadaniem jest zarządzanie cmentarzem i koordynowanie prac związanych z jego utrzymaniem.
 2. Skład rady Cmentarnej:

1. Grażyna Mozgała

2. Piotr Kokoszka,
3. Dawid Mrowiec
4. Tomasz Mrowiec

 1. Rada cmentarna pełni swoje obowiązki do czasu odwołania przez Proboszcza Parafii.