Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
na terenie diecezji gliwickiej

 

 

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zobowiązuje się do stosowania poniższego regulaminu.

 

 

§1

 1. Właścicielem cmentarza Parafialnego przy ul. Kościelnej 2 w Turzu  jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 2. Biuro Cmentarza znajduje się w kancelarii parafialnej przy ul. Kościelnej 2 w Turzu – czynne jest od poniedziałku do piątku bezpośrednio po Mszy św.

 

§2

 1. Cmentarz jest otwarty od  godziny 7:00 do godziny 20:00, zimą do zmroku.
 2. Na w/w cmentarzu parafialnym urządza się groby:
        - ziemne pojedyncze;
        - ziemne pojedyncze murowane (piwniczka);
        - groby do składania urn;
 3. Na cmentarzu, można składać wyłącznie urny ekologiczne, które podlegają biodegradacji;
 4. Wymiary nagrobka jak i jego  posadowienie należy bezwzględnie uzgodnić w biurze Zarządu cmentarza.
 5. Teren pomiędzy grobami nie należy do dysponenta grobu, dlatego zabrania się betonowania, brukowania, sadzenia drzewek, krzewów wysokopiennych lub umiejscawiania jakichkolwiek elementów pomiędzy pomnikami (np. ławeczka, betonowy podest itp.).W wyjątkowych sytuacjach zgodę wyraża Zarządca cmentarza.
 6. Administratorem i jednocześnie Zarządcą cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie zgodnie z diecezjalnymi wytycznymi.


§3

 1. Na terenie cmentarza osoby niepełnoletnie powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
 2. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
     - zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
     - spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;
     - palenia papierosów oraz innych używek;
     - wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi;
     - czerpania wody do celów innych niż obsługa grobu;
     - wprowadzania zwierząt; 
     - sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
     - niszczenia elementów wystroju i malowania  murów;
     - zbierania wszelkiego rodzaju roślin;
     - chodzenia po trawnikach i grobach;
     - działalności handlowej.
 3. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami, jeżdżenia rowerami (Nie dotyczy osób niepełnosprawnych). Ewentualną zgodę na wjazd na teren cmentarza musi wyrazić Zarządca cmentarza. 

 

§4

 1. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z Administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, zgodnie z obowiązującą ustawą oraz wniesieniu opłat cmentarnych.
 2. Grób ziemny nie może być użyty przed upływem 20 lat (nie dotyczy urn), na  niektórych cmentarzach okres ten został wydłużony przez odpowiednie służby państwowe do 25 lat.
 3. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie rodzinnym uzgadnia się 
  z Administratorem cmentarza, po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta grobu (rodziny) lub jego spadkobiercy.
 4. Pochowanie w grobowcu murowanym możliwe jest przy uwzględnieniu obowiązującego prawa państwowego.
 5. Za przygotowanie grobu do pogrzebu odpowiada wyłącznie Zarządca cmentarza parafialnego. Prace związane z przygotowaniem grobu lub ekshumacją mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników parafii (nie dotyczy prac kamieniarskich) lub osoby upoważnione do tego na piśmie przez Administratora cmentarza.

 

§5

 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na zlecenie osób 
  z powiązaniami rodzinnymi oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w obowiązującym ustawowo terminie.
 2. Na ekshumację  zwłok lub szczątków wymagana jest zgoda Administratora cmentarza.

 

§6

 1. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm kamieniarskich prowadzących roboty na cmentarzu, zakładów pogrzebowych podczas ceremonii pogrzebowych oraz innych firm świadczących usługi za jego zgodą na cmentarzu.

 

§7

 1. Wszelkie prace kamieniarskie (np. stawianie pomnika, likwidacja pomnika), renowacyjne przy grobie po pogrzebie jak i później wymagają stosownych zezwoleń oraz zaaprobowania projektu przez Administratora cmentarza. Prace mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia cmentarza lub w innym terminie po uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza.
 2. Przed rozpoczęciem robót kamieniarskich, wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na podjęcie prac na terenie cmentarza u Administratora cmentarza. Należy też zadbać o uprzątniecie miejsca po wykonanych pracach.
 3. Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.
 4. Wykonawca robót kamieniarskich ponosi całkowitą odpowiedzialność, także materialną, za wyrządzone szkody na cmentarzu oraz zniszczenie lub uszkodzenie innych nagrobków lub infrastruktury cmentarza oraz zobowiązany jest do zachowania porządku, w razie nie zastosowania się do powyższych przepisów może zostać obciążony kosztami za wyrządzone szkody.
 5. Za szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.
 6. Upoważniony pracownik cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace przez pracowników firm zewnętrznych, jeżeli stwierdzi naruszenie warunków określonych w regulaminie cmentarza.
 7. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest zgłosić Zarządcy cmentarza teren do odbioru.
 8. Stare nagrobki, ziemię oraz gruz, czy też inne elementy z rozbiórki nagrobków i fundamentów powinny być wywożone poza teren cmentarza we własnym zakresie.

 

§8

 1. Na cmentarzu pobiera się opłaty celem zabezpieczenia bieżących rachunków związanych z utrzymaniem cmentarza jak i w miarę możliwości prowadzeniem inwestycji.
 2. Wysokość opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat zostanie zmniejszona.
 3. Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, gdzie można zasięgnąć również informacji dotyczących spraw wykraczających poza niniejszy regulamin.
 4. Zgodnie z prawem cmentarnym opłaty dotyczą:
  - miejsc grzebalnych na okres 20lat (grób zwykły ziemny);
  - przedłużenie opłaty na następne 20 lat; (po 20 latach istnieje możliwość prolongaty co 5 lat maksymalnie na kolejnych 20 lat);
  - rezerwacja miejsca (od 1 roku do 10 lat z możliwością przedłużenia);
  - postawienie lub wymianę nagrobka;
  - roczna opłata za wodę i śmieci;
 5. Po upływie 20 lat w przypadku nie przedłużania opłaty na kolejny okres grób kwalifikuje się do likwidacji, a dysponent grobu traci do niego prawo (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
  i chowaniu zmarłych). Po usunięciu pozostałości nagrobka, grób będzie przekazany do ponownego wykorzystania.
 6. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie (Administratora grobu).
 7. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w jego otoczeniu, a także na terenie cmentarza. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, które winny być utrzymane w należytym porządku.
 8. Odpady oraz śmieci cmentarne powinny być składowane i segregowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 9. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 

§9

 1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, osunięć ziemi i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub za firmy świadczące usługi na cmentarzu.
 2. W przypadku naruszenia regulaminu Administrator ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.
 3. Zarządca cmentarza ma prawo do zmiany regulaminu po uzyskaniu akceptacji kurii diecezjalnej.

 


Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku