Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W SZEWNIE

 

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 

 1. Cmentarz jest własnością parafii pw. Św. Mikołaja w Szewnie i służy wszystkim jej parafianom.

 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu pilnuje porządku Administrator cmentarza pan Wiesław Kolasa tel. 500286421, który jest upoważniony do podejmowania wiążących decyzji związanych z funkcjonowaniem cmentarza i pobierania stosownych opłat. Administrator ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w granicach terenu cmentarnego.

 3. Sprawy związane z przygotowaniem pogrzebu należy uzgadniać z Administratorem cmentarza oraz kancelarią parafialną, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 18.30 – 19 .00 (w porze zimowej 17.30 – 18.00). Pochówek osób zmarłych spoza parafii może odbywać się tylko i wyłącznie w przypadku posiadania grobów rodzinnych.

 4. Na poniżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Administratora:
  - pogrzeb
  - budowa nowego pomnika
  - remont pomnika np. wymiana płyty
  - ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

 5. Za użytkowanie parceli cmentarnych obowiązuje stała, roczna opłata na utrzymanie cmentarza.

 6. Każdy, kto posiada grób i uiszcza w odpowiednim czasie opłatę otrzymuje prawo do korzystania z miejsca cmentarnego, zależnie od jej wysokości, przez 5, 10 lub 20 lat. Po tym okresie właściciel parceli winien ponowić opłatę. W przypadku jej nie dokonania Administrator cmentarza zgodnie z przepisami prawa ma prawo zajęcia kwatery pod nowy grób (zob. Dz.U.nr 23 poz. 295 z 2000r.).

 7. Wykonawcy pomników, nagrobków lub innych prac remontowych zobowiązani są uiścić stosowną opłatę u Administratora cmentarza, której wielkość ustala Rada Parafialna.

 8. Wysokość ofiar cmentarnych i ofiar za korzystanie z niego wynika z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz cmentarnych planów inwestycyjnych.

 9. Wszelkie prace prowadzone na cmentarzu parafialnym i remontach grobów, a także przy wycince drzew mogą być wykonane przez firmy lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia tylko i wyłącznie za wiedzą i pozwoleniem Administratora cmentarza.

 10. Na cmentarzu zabrania się:
  - zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
  - wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora
  - zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
  - wprowadzania zwierząt
  - samowolnego sadzenia i usuwania drzew
  - prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszającej powagę tego miejsca
  - prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych
  - uprawiania żebractwa
 11. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 12. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.
 13. Administrator cmentarza parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

 14. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

 15. Nie dostosowanie się do regulaminu lub zaśmiecanie cmentarza, grobów lub alejek spowoduje konsekwencje prawne.

 

 

REGULAMIN ZATWIERDZIŁA  RADA PARAFIALNA

18.06.2014 ROKU.