Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ
W SEROCZYNIE STERDYŃSKIM

 

Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Seroczynie Sterdyńskim.

Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca, oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§ 1.

 1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii.
 2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
 3. Wszelkie sprawy z zarządcą załatwiać należy w kancelarii parafialnej.

§ 2.

 1. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, katakumby, kolumbarium (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284):
  a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
  b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
  c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
  d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;
  e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;
 2. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym już istniejącym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.
 3. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu.
 4. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.
 5. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
 6. Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury i nie mogą być likwidowane.
 7. Prolongata (rezerwacja) to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia pochówku w danym miejscu. Minimalny okres prolongaty wynosi 20 lat. Opłata jest równa wysokości pokładnego.
 8. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku. Postanowienia ograniczające możliwe użycie grobu nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

§ 3.

 1. Usytuowanie grobu i nagrobka musi być zgodne z istniejącym porządkiem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z obowiązującymi.
 2. Obowiązujące wymiary grobów i nagrobków w centymetrach:
  • grób ziemny pojedynczy: szerokość – 90, długość – 220, głębokość – 170
  • grób ziemny podwójny: szerokość – 180, długość i głębokość j.w.
  • grób głębinowy (dwie trumny): szerokość i długość j.w., głębokość – 250 (każda dodatkowa trumna zwiększa głębokość o 80 cm)
  • nagrobek murowany pojedynczy: 110 x 240
  • nagrobek murowany podwójny: 200 x 240
 1. Odległość między grobami musi wynosić 30 cm.

 

§ 4.

 1. Na cmentarzu obowiązują opłaty eksploatacyjne: 
  1. za miejsce pod grób ziemny pojedynczy – 150 PLN,
  2. za miejsce pod grób ziemny podwójny – 300 PLN,
  3. za zezwolenie na prace budowlane nagrobka pojedynczego – 150 PLN,
  4. za zezwolenie na prace budowlane nagrobka podwójnego – 300 PLN,
 2. Opłaty za miejsce, oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.
 3. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny, kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 wspomnianej wyżej ustawy). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
 4. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza.
 5. W przypadku dochowania do istniejącego grobu, pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce.
 6. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac na nagrobkach polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin.
 7. Wysokość opłat ustala Zarządca cmentarza, po konsultacji z Radą Parafialną.

§ 5.

 1. Zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy to prac określonych w § 4 ust. 6.
 2. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować administratorów cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu.
 3. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 4. Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy z nich.
 5. Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w § 4. ust. 1 niniejszego regulaminu.
 6. Zezwolenie na wykonanie prac zachowuje ważność przez 14 dni kalendarzowych.
 7. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 8. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.
 9. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Może odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 10. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów, jak również osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętu.
 11. Za wykonane prace i zastosowane materiały (np. ostre krawędzie, śliskie materiały, stopnie w opaskach wokół nagrobków), które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo innych osób odwiedzających odpowiada właściciel – dysponent grobu.

§ 6.

Na terenie cmentarza zakazuje się:

  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
  • ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy
  • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu
  • przemieszczania nagrobków
  • prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam
  • sadzenia drzew i krzewów, zabierania czegokolwiek
  • wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza
  • wprowadzania zwierząt
  • palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie
  • bez zgody zarządu cmentarza kopania, odkrywania grobów, chowania zmarłych lub ludzkich szczątków

 

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) i Instrukcji w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z dn. 16 grudnia 2009 roku.

§ 8.

Regulamin został zatwierdzony przez Parafialną Radę Duszpasterską dnia 14.05.2023 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Zarządca Cmentarza na podstawie uchwały Rady Parafialnej