Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza parafii Rzymsko-Katolickiej św. Józefa w Sandomierzu

 

Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską.

Celem zapewnienia należytej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace

i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz z Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzenia cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami jak również z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 29, późn. 1542 z późn. Zm./ w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.
 2. Katolicki Cmentarz Parafialny, zwany dalej cmentarzem jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Józefa w Sandomierzu.
 3. Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczone na terenie cmentarza:

- usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),

- usługi pogrzebowe,

- usługi kamieniarskie.

 1. Administratorem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Sandomierzu
 2. Zarządcą cmentarza wyznaczonym przez parafię jest:

Centrum Pogrzebowe „ABAL”; Aleksander Stąpór; ul. Długa 31; 27-600 Sandomierz; tel. +48 15 832 86 34; 832 86 37; 609 101 867

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- administrowaniu cmentarzem rozumie się przez to: zawieranie umów o użytkowanie grobu, wydawanie wszelkich pozwoleń związanych z pochówkiem, renowacją, remontem nagrobku, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, przyjmowanie opłat cmentarnych.

- zarządzanie cmentarzem – rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: otwieranie i zamykanie cmentarza, remont, renowację nagrobków, otwieranie grobów, ekshumacje, wydawanie pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, przyjmowanie opłat od firm i innych podmiotów

- usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka

- dysponencie grobu – rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Administratorem umowę na użytkowanie grobu, w imieniu  i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.

- prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

- prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. O cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.

- grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowanea nad trumną wykonuje się sklepienie.

-grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.

 1. Parafia jako Administrator cmentarza jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
 2. Zarządca cmentarza wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury, cenniki i formularze pism.
 3. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

Rozdział 2

Przepisy porządkowe

Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek, czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

 1. Wszelkie planowane prace przy grobach należy zgłaszać do Administratora cmentarza (parafia).
 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Nieczystości składane są do pojemnika w wyznaczonym do tego miejscu.
 4. Administrator i zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych i dewastacji.
 5. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 6. Cmentarz wyposażony jest w punkt czerpania wody. Woda z ujęcia na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.
 7. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
 8. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

- zakłócania ciszy, porządku, powagi miejsca

-  niszczenia nagrobków

- przebywania osób w stanie nietrzeźwym

- palenia papierosów, picia alkoholu

- przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych

- niszczenia zieleni

- wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych

- wprowadzania psów i innych zwierząt

- wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi (dopuszcza się przejście piesze z rowerem)

- ustawiania ławek, ogrodzeń itp., sadzenia drzew i krzewów lub ich usuwania

- handlu i wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca

- prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych

- kradzieży złożonych na grobach kwiatów, świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących się na cmentarzu

- wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Administratora lub Zarządcy cmentarza.

 

     9. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

 

Rozdział 3

Organizacja uroczystości pogrzebowych

 1. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania i po:

- udokumentowaniu prawa do grobu

- złożeniu w kancelarii parafialnej karty zgonu zarejestrowanej w USC

- złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą

- wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat

 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. - §6 pkt 1).

Rozdział 4

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

 1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w Kancelarii Parafialnej
 2. Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:

- kartoteki grobów (w porządku: sektor, numer)

- dokumentację związaną z dysponowaniem grobu

- archiwariusze (wewnętrzną dokumentację czynności zalecanych przy grobie)

- karty zgonu

- księgę cmentarną (zmarłych)

- plansze sekcji z naniesionymi grobami

 1. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Administratora, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. Ustawy.
 2. Gromadzone dane w systemie informatycznym, a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.
 3. Dysponent grobu przekazując swoje dane Administratorowi, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie, której dane znajdują się w zbiorach danych Administratora, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.
 4. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Administratora z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy jego stopnia pokrewieństwa oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych Danych , z zastrzeżeniem punktu 7.
 5. Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane będą wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt między dysponentami grobów odbywa się jedynie za pośrednictwem kancelarii.
 6. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Zarządcą na jego użytkowanie.
 7. Do użytkowania miejsca na cmentarzu uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego dysponenta według podanej kolejności:

- pozostały małżonek/ka

- krewni zstępni (dzieci, wnuki, itd.)

- krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.)

- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 1. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
 2. Posiadanie prawa do dysponowania grobem, nie upoważnia do odstępowania go osobom innym niż wymienionym w p. 9.
 3. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 4. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 5. Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy grób jest pusty.
 6. Grób ziemny oraz murowany może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych)
 7. Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.
 8. Wykaz grobów, które będą przeznaczone do likwidacji, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń: cmentarza, w kościele, na stronie internetowej Parafii oraz bezpośrednio przy nagrobkach na 3 miesiące przed ich likwidacją. Wykazy takie będą sporządzane raz w roku.
 9. Jeśli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.
 10. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 11. Uznaje się, że decyzje Dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.
 12. Osoby składające przed Administratorem oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.
 13. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów oraz oświadczeń.
 14. Groby zabytkowe oraz uznane za posiadające wartość historyczną nie mogą być likwidowane.

Rozdział 5

Opłaty cmentarne

 1. Za miejsce grzebalne/opłatę wnosi się na okres 5, 10 lub 20 lat/. Przedłużenie umowy o użytkowanie grobowca „pokładne” na dalsze 10 lub 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty. Opóźnienie nie może przekroczyć jednego roku.
 2. Za wywóz śmieci z cmentarza – opłata roczna.
 3. Za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych.
 4. Za przyjęcie zgłoszenia i pozwolenie na wykonywanie prac przy nagrobku /dysponent nagrobka/.
 5. Za pozwolenie na wjazd na cmentarz w celu wykonywania prac remontowo-budowlanych /firma lub osoba prywatna upoważniona do przeprowadzenia prac/.
 6. Za dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca.
 7. Za zezwolenie na ekshumację zwłok.
 8. Za przywrócenie prawa do grobu.
 9. Wszelkie ofiary złożone za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do parafii i pozostają do dyspozycji administratora cmentarza.
 10. Wysokość ofiar cmentarnych ustalana przez administratora cmentarza wynika z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz cmentarnych planów inwestycyjnych. Ofiary w szczególności przeznaczone są na: pokrycie kosztów składowania i wywozu śmieci, opłaty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie alejek we właściwym stanie technicznym, pielęgnację drzew, krzewów, ubezpieczenie OC cmentarza, wynagrodzenie pracowników cmentarnych oraz utrzymanie należytego porządku na cmentarzu.
 11. Wszelkie ofiary cmentarne wymagają stosownego pisemnego potwierdzenia opatrzonego pieczęcią parafii.
 12. Przez złożenie ofiary za przydzielenie miejsca, tzw. „placowe”, nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.
 13. Ofiarę za przydzielenie miejsca składa się jednorazowo.
 14. Ofiarę za użytkowanie miejsca „pokładne” składa się okresowo co 20 lat.
 15. Złożone ofiary nie podlegają zwrotowi.

 

Rozdział 6

Prowadzenie prac na terenie cmentarza

 1. Przebudowa, remont nagrobka, budowa ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie jest realizowana po uzgodnieniu z Administratorem cmentarza na wniosek dysponenta grobu.
 2. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego czyli sprzed robót.
 3. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 4. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do kontenera na śmieci ustawionego na cmentarzu.
 5. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą do wglądu zezwolenie.
 6. Administrator lub zarządca mają prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w granicach terenu cmentarnego.
 7. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 8. Firmy i osoby upoważnione do renowacji, remontu, przebudowy nagrobka z polecenia dysponenta grobu mogą rozpocząć pracę wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia od Zarządcy cmentarza po wniesieniu należnych opłat. Pozwolenie wygasa po 30 dniach od jego wydania.
 9. Prace przy nagrobku należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Wykonawca dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
 10. Prace remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00.
 11. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid.
 12. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce przechodzi do dyspozycji Administratora.
 13. Obowiązkiem Zarządcy jest dbać o czystość i porządek na terenie cmentarza.
 14. Drzewostan podlega okresowej pielęgnacji (wycinka drzew zagrażających, chorych, podkrzesywanie i usuwanie posuszu).
 15. Śmieci z terenu Cmentarza są usuwane cyklicznie przez Administratora.
 16. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administratorowi cmentarza przysługują uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

Kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora cmentarza lub jego pełnomocnika.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10 września 2023 r.