Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz mo­dlitwy za nich. To miejsce zadumy nad przemijaniem życia doczesnego i nad wiecz­nością. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie oraz szczególna opieka Kościoła.

Celem zapewnienia należnego szacunku zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego tere­nie osób zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 • 1

Katolicki Cmentarz Parafialny, zwany dalej cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława B.M. w Ruszkowie - zwanej dalej parafią.

 • 2
 1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz parafii.
 2. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.

 

 • 3
 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny.
 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Nieczystości składane są do murowanych boksów i pojemników w wyznaczonych do tego miejscach
 4. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych i dewastacji.
 5. Indywidualne ubezpieczanie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 6. Punkt czerpania wody na cmentarz znajduje się przy ogrodzeniu plebanii między kościołem a cmentarzem.

 

 • 4
 1. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
 2. Kształt nagrobków i pomników, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

 

 • 5
 1. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody zarządcy cmentarza.
 2. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada zarządca cmentarza.
 3. Zarządca cmentarza może powierzyć prace opisane w §5 pkt. 2 grabarzowi lub firmom zewnętrznym.
 4. Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szcząt­ków do innego grobu, budowa grobowca, budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki, posadzenie drzew i krzewów wymagane jest uzyskanie zgody zarządcy cmentarza.

 

 • 6
 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnie­niu ich zakresu i terminu z zarządcą cmentarza.
 2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i po­wagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godz. 8.00 do 18.00. Odstępstwo od ww. reguły wymaga aprobaty zarządcy cmen­tarza.
 4. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Zarządca cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przy­wrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego czyli sprzed robót.
 5. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 6. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpo­średnio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia ich folią lub plandeką.
 7. Nadmiar ziemi, gruz oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą, roboty na jej koszt.
 8. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych przy cmentarzu.
 9. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.
 10. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą do wglądu zezwolenie.
 11. Prace prowadzone poza ustalonym czasem lub bez zezwolenia zarządcy uważane są za nielegalne.
 12. Grabarz lub osoba upoważniona przez zarządcę cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w granicach terenu cmentarnego.
 13. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 14. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic po­wierzchni grobu.

 

 • 7

Na cmentarzu zabrania się:

 1. a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 2. b) zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.;
 3. c) przemieszczania nagrobków;
 4. d) prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca;
 5. e) prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych;
 6. f) sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia zarządcy cmentarza;
 7. g) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia zarządcy cmentarza;
 8. h) wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem);
 9. i) wprowadzania zwierząt;
 10. j) palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających;
 11. k) przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
 12. l) uprawiania żebractwa.

 

 

 • 8

Zarządca cmentarza przyjmuje ofiary w szczególności za:

 1. przydzielenie miejsca pod grób, tzw. „placowe";
 2. użytkowanie miejsca, czyli tzw. „pokładne", oraz jego przedłużenie po 20 la­tach;
 3. zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych;
 4. korzystanie z cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych wykraczających poza standardowe ramy obsługi pochówku;
 5. wjazd pojazdów na teren cmentarza nie związany z obsługą pogrzebu;
 6. zezwolenie na ekshumację zwłok;
 7. zmianę dysponenta grobu.

 

 • 9
 1. Wszelkie ofiary złożone za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentar­nego należą w całości do parafii i pozostają do dyspozycji zarządcy cmentarza.
 2. Wysokość ofiar cmentarnych ustalana przez zarządcę cmentarza wynika z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz cmentarnych planów inwestycyjnych. Ofiary w szczególności przeznaczone są na: pokrycie kosztów składowania i wywozu śmieci, opłaty za wodę, energię elektryczną, utrzymanie alejek we właściwym stanie technicznym, odśnieżanie i zamiatanie dostępu do miejsc grzebalnych, koszenie trawy, pielęgnację drzew, krzewów, renowację kaplic cmentarnych i domów przedpogrzebowych, ubezpieczenie OC cmentarza, wynagrodzenie pracowników cmentarnych oraz utrzymanie należytego porządku na cmentarzu,
 3. Wszelkie ofiary cmentarne wymagają stosownego pisemnego potwierdzenia opa­trzonego pieczęcią parafii.

 

 • 10
 1. Przez złożenie ofiary za przydzielenie miejsca, tzw. „placowe", nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.
 2. Ofiarę za przydzielenie miejsca („placowe”) składa się jednorazowo.
 3. Ofiarę za użytkowanie miejsca („pokładne”) składa się okresowo, co 20 lat. Zaległości liczone są od ostatniego pochówku.
 4. Potwierdzenie złożenia ofiary należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem na cmentarzu.
 5. Złożone ofiary nie podlegają zwrotowi.
 6. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
 7. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
 8. Grób murowany, który jest opuszczonym zawaliskiem, a jego zarządca nie ma żadne­go kontaktu z rodziną, może być wykorzystany do kolejnych pochówków.
 9. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 10. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu mają być pochowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.
 11. Groby zabytkowe oraz uznane za posiadające wartość historyczną nie mogą być likwidowane.

 

 • 11
 1. Dysponentem nowego grobu jest osoba, która złożyła ofiarę, tzw. „placowe" i „pokładne”.
 2. Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która złożyła ofiarę, tzw. „pokładne".
 3. Do użytkowania miejsca na cmentarzu uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego dysponenta według podanej kolejności:
 4. pozostały małżonek/ka/;
 5. krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./;
 6. krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./;
 7. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 8. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 9. Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
 10. Posiadanie prawa do dysponowania grobem, o którym umowa w ust. 1, nie upoważ­nia do odstępowania go osobom innym niż wymienionym w ust. 3.
 11. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 12. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodnio­na z zarządcą cmentarza.

 

 • 12
 1. W sprawie dochowania do istniejącego grobu decyzję podejmuje zarządca cmenta­rza lub upoważniona przez niego osoba.
 2. Wniesienie ofiary 20-letniej za grób przez osobę niewymienioną w §11 ust. 3 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.

 

 • 13
 1. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, zarządca cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.

 

 • 14
 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
 2. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej;
 3. na zarządzenie Prokuratury lub Sądu;
 4. na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.
 5. Miejsce na cmentarzu po ekshumacji i po ewentualnym demontażu pomnika przez właściciela grobu pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu ofiary.

 

 • 15

Grobowiec na pustym placu powinien być wybudowany w ciągu 12 miesięcy od przy­dzielenia miejsca. W przypadku przedłużenia się tego terminu miejsce może przejść do ponownej dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu ofiary wniesionej za to miejsce.

 

 • 16
 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu wyma­ganych dokumentów:
 2. karty zgonu;
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem
 4. W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

 

 • 17

Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do zarządcy  cmentarza w kancelarii parafialnej.

 

 

 • 18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 

 • 19

Regulamin został opublikowany na stronie internetowej parafii oraz jest do wglądu dla osób zainteresowanych w kancelarii parafialnej.