Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza Parafialnego

 

§1. Przepisy ogólne

 1. Właścicielem Cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Mikołaja w Rudnie, diecezja gliwicka.
 2. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.
 3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
 4. Groby o wartości historycznej oraz groby kapłanów nie mogą być likwidowane i podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o cmentarzach oraz Ustawie o ochronie dóbr kultury.
 5. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu, mogą być stosowane środki prawne lub administracyjne.
 6. Do zadań Zarządcy Cmentarza Parafii należy:
 1. prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi Zmarłych oraz Księgi Cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,
 2. przydzielenie miejsca do urządzenia grobu i sprawowanie nadzoru nad jego urządzeniem,
 3. przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza.

§2. Postanowienia porządkowe

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie od 6:30 do 19:00 (w okresie letnim do 21:00).
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.
 3. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach. Po pochówku bliskiego zmarłego wiązanki należy uprzątnąć we własnym zakresie bądź po złożeniu dowolnej ofiary w kancelarii umieścić w pojemnikach na cmentarzu.
 4. Zakazuje się wyrzucania śmieci niepochodzących z cmentarza.
 5. Na cmentarzu znajduje się stojak na znicze, które można zabierać do ponownego użytku.
 6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji, klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, dzikich zwierząt, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 7. Firmy pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie cmentarza po zgłoszeniu usługi pogrzebowej.
 8. Na terenie cmentarza zakazuje się:
 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. zaśmiecania terenu,
 3. wprowadzania zwierząt,
 4. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
 5. samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza Parafii,
 6. zabudowania grobu (brukowanie) wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii,
 7. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza Parafii.
 8. przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów.

 

§3. Rodzaje miejsc pochówku

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):

 1. grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią,
 2. grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie,
 3. grób rodzinny (tzw. podwójny) stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn,
 4. grób wielopoziomowy (tzw. głębinowy) stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn,
 5. miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.

Urna do pochowania na naszym cmentarzu ma być wykonana z materiału biodegradowalnego (drewno). 

 

§4. Prawo pochowania i dysponent grobów

 1. Zgodnie z art. 10 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej.
 2. Każdy grób powinien mieć dysponenta, który jest jedyną osobą mogącą rościć sobie prawa do grobu, chyba że upoważni do tego inne osoby, co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy Cmentarza Parafii.
 3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione przez Zarządcę Cmentarza Parafii lub ww. oświadczenie dysponenta.
 4. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania nim.

 

§5. Pochówek w istniejących grobach

 1. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego, może nastąpić „dochowanie” przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu.
 2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, jeśli nie została dokonana prolongata na dalsze lata.
 3. Zasady określone w punktach 1 i 2 nie dotyczą grobów murowanych.

 

§6. Opłaty

 1. Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza.
 2. Wysokości opłat są dostępne u Zarządcy Cmentarza Parafii oraz jako załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§7. Rezerwacja miejsca na cmentarzu

 

Istnieje możliwość rezerwacji miejsca, którą również należy opłacić u Zarządcy Cmentarza Parafii na 10 lat. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji.

 

§8. Likwidacja grobu

 1. Groby mogą być likwidowane  po 20 latach od ostatniego pochówku przez dysponenta miejsca np. rodzinę) lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminu rezerwacji i prolongaty. Brak dokonania prolongaty przez dysponenta po upływie czasu dysponowania grobem jest jednoznaczne z brakiem kontynuacji prolongaty grobu oraz prawa do szczątków osób tam pochowanych.
 2. Zarządca Cmentarza Parafii może przed likwidacją grobu poprzedzić taką wolę poprzez pisemną informację umiwszczoną na grobie.
 3. Pomnik zdjęty z grobu likwidowanego zostaje odłożony na wyznaczone miejsce, gdzie w ciągu 2 miesięcy może być odebrany przez dysponenta. Po tym terminie Zarządca może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.

 

§10. Stawianie nowych i wymiana starych pomników

 1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć zgody Zarządcy Cmentarza Parafii.
 2. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.
 3. Wielkość pomników:
 1. grób pojedynczy – nagrobek nie może przekraczać wymiarów 190 cm x 90 cm,
 2. grób podwójny – nie może przekraczać wymiarów 190 cm x 140 cm,
 3. nagrobek pod urnę pochowaną w ziemi – nie może przekraczać wymiarów 80 cm x 60 cm.
 4. pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości 40 cm przy dłuższym boku i 50 cm przy krótszym.

 

§11. Ekshumacja

 1. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę Cmentarza Parafii minimum trzy dni przed ustalonym terminem.
 2. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:
 1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
 2. na zarządzenie prokuratora lub sądu.

 

§12. Przeniesienie grobu

 

Istnieje możliwość przeniesienia szczątków osób pochowanych w innych miejscach i złożenia och na tutejszym cmentarzu. W tym celu osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić zarządcy dokumenty dla dokonania wpisu w Księdze Cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dokonać stosownych opłat.

 

 

§13. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2024 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

 

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Cmentarza Parafialnego

z dnia 10 maja 2024 r.

 

WYSOKOŚCI OPŁAT NA CEMNTARZU PARAFIALNYM

 

§ 1 Opłaty

 1. Zarządca Cmentarza Parafii załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty w kancelarii parafialnej.
 2. Opłaty są pobierane z tytułu:
  a) rezerwacji miejsca cmentarnego – 35 zł/rok
  b) udostępnienia miejsca grzebalnego (pokładne) – 35 zł/rok,
  c) przedłużenia dzierżawy grobu (prolongata) – 35 zł/rok.

§ 2 Postanowienia końcowe

Niniejszy załącznik do Regulaminu Cmentarza Parafialnego wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2024 r.