Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA

 

 

 1. Cmentarz jest miejscem uświęconym, przeznaczonym do grzebania zmarłych. Powaga tego miejsca wymaga ciszy i godnego zachowania.
 2. Cmentarz pełni funkcję cmentarza wyznaniowego i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii świętego Andrzeja Apostoła w Ramsowie.
 3. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii świętego Andrzeja Apostoła w Ramsowie.
 4. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej, tj. u administratora, którym jest proboszcz parafii - tel. 89 514 57 15.
 5. Do zgłoszenia pogrzebu wymagane są: a) oryginalna informacja dla administratora cmentarza; b) karta zgonu potwierdzona przez USC lub tłumaczenie aktu zgonu, gdy wystawiono go w innym państwie; c) zezwolenie prokuratora w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.
 6. Przed pogrzebem należy ustalić miejsce pochówku z administratorem cmentarza.
 7. Istnieje możliwość pochowania zmarłego w miejscu istniejącego grobu, jeśli grób należy do rodziny i upłynęło 20 lat od pochówku.
 8. Przy pogrzebie składa się ofiarę na czas ustawowo ustalony, tzn. 20 lat.
 9. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca pochówku, a także przedłużenia rezerwacji grobu. Okres rezerwacji to 20 lat. Uzgodnień w tej sprawie i złożenia ofiary za miejsce dokonuje się u administratora cmentarza.
 10. Osoba składająca ofiarę za miejsce staje się dysponentem grobu.
 11. Przez złożenie ofiary za rezerwację miejsca lub za miejsce, gdzie znajduje sie grób, nie nabywa się praw własności do opłaconego miejsca. Osoba, która taką ofiarę złożyła staje się jedynie użytkownikiem miejsca na określony czas.
 12. Po upływie 20 lat, zgodnie z prawe cywilnym, następuje wygaśnięcie prawa do grobu.
 13. Rodzina opiekująca się grobem lub osoby przez rodziny wskazane proszone są przed upływem tego terminu o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej, w celu wyrażenia woli utrzymania grobu na kolejne lata i złożenia za ten grób ofiary. Brak powyższych uregulowań jest kwalifikacją do likwidacji grobu.
 14. W przypadku podjęcia zamiaru likwidacji grobu przez administratora, działanie takie zostanie poprzedzone umieszczeniem informacji na grobie, co najmniej rok przed planowanym terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół, który przechowywany jest u administratora cmentarza.
 15. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca; b) wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym; c) wprowadzania zwierząt; d) sadzenia oraz usuwania drzew; e) umieszczania wokół grobów: ławek, pojemników na sprzęt ogrodniczy itp. utrudniających komunikację między grobami. Ścieżki pomiędzy grobami nie wchodzą w skład grobu, służą do przejścia i winny pozostać jako wolna niezabudowana przestrzeń.
 16. Bez zgody administratora na terenie cmentarza zabrania się: a) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych; b) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z terenu cmentarza elementów cmentarnych (pomników, krzyży itp.); c) wjazdu pojazdami mechanicznymi.
 17. Zużyte kwiaty, wieńce i znicze należy składować w wyznaczonych w tym celu pojemnikach.
 18. Pielęgnacja grobów należy do obowiązku rodziny zmarłej bądź osoby sprawującej opiekę nad grobem.
 19. Utrzymanie w ładzie i porządku miejsca rezerwowego należy do osoby sprawującej opiekę nad tym miejscem.
 20. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane na terenie cmentarza mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu lub upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z administratorem cmentarza.
 21. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolic w należytym stanie.
 22. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody nagrobków powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 23. W przypadku wątpliwości w interpretacji niniejszego regulaminu, sprawy sporne rozstrzyga administrator cmentarza.
 24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2015r poz.2126,2281).