Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO
PRZY UL. WŁOSTOWICKIEJ W PUŁAWACH, ZARZĄDZANEGO PRZEZ PARAFIĘ ŚW. JÓZEFA W PUŁAWACH

 

Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską.
Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 1. Puławski cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Włostowickiej jest zarządzany przez Parafię św. Józefa w Puławach.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.
 3. Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze rodzaje usług, świadczonych na terenach cmentarzy:
  • usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),
  • usługi pogrzebowe,
  • usługi kamieniarskie.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • zarządzaniu cmentarzem – rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy:
   przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów na używanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy.
  • usługach pogrzebowych – rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania i obsługa, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, zakup miejsca, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów.
  • usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.
  • dysponencie grobu – rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Zarządcą umowę na używanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.
  • prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny do miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, modlitwę, dekorowanie grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.
  • prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.
  • grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie.
  • grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
  • grobie urnowym – rozumie się przez to rodzaj grobu murowanego o określonych wymiarach.
 5. Kościół jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków, w tym opasek, uważa się dysponentów grobów.
 6. Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury, cenniki i formularze pism oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami. Powyżej określone dokumenty stanowią załączniki do regulaminu.
 7. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

Rozdział 2

Przepisy porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.
 2. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności, stawianie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być wykonywane za wiedzą i zgodą kancelarii Parafii św. Józefa w Puławach.
 3. Wykonywanie opasek wokół nagrobków dozwolone jest jedynie za zgodą Zarządcy Cmentarza.
 4. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:
  • deptanie po grobach,
  • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,
  • palenie papierosów,
  • niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,
  • wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,
  • wypalanie śmieci,
  • wprowadzanie psów i innych zwierząt,
  • jeżdżenie rowerem,
  • ustawianie ławek, ogrodzeń itp., sadzenie drzew i krzewów. Postawione dotychczas ławki i nasadzone drzewa i krzewy mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy.
  • handlowanie i zarobkowanie w inny sposób bez zgody Zarządcy,
  • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,
 5. Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale). Symbole religijne i inne elementy nagrobków ustawione na przejściach lub położone na mogiłach (nietrwale), mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy.
 6. Miejsca grzebalne podlegają opłatom prolongacyjnym, oraz za użytkowanie zgodnie z cennikiem.
 7. Cmentarze są zamykane w godzinach nocnych, przebywanie na cmentarzach poza godzinami ich otwarcia jest zabronione.
 8. Proboszcz Parafii przyjmuje interesantów w terminach wyznaczonych przez Kancelarię Parafialną.
 9. Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze w wyznaczonych godzinach.

Rozdział 3

Organizacja uroczystości pogrzebowych

 1. Liturgia pogrzebu w obrządku rzymskokatolickim obejmuje nabożeństwo w kościele, procesję do grobu i złożenie ciała w grobie. Zarządca jest zobowiązany do przygotowania wszystkiego, co służy kapłanowi i rodzinie do godnego sprawowania liturgii pogrzebowej, a w szczególności: miejsca pochówku, kościoła, sprzętów liturgicznych, ludzi obsługujących liturgię w kościele, w procesji do i przy grobie.
 2. Organizacja pogrzebów innych wyznań odbywa się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy Kościołami a Kurią Metropolitalną w Lublinie. Na terenie cmentarza rzymskokatolickiego nie organizuje się pogrzebów świeckich.
 3. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania ( art. 10. ust. o cm. o chow. zm.) i po:
  • udokumentowaniu prawa do grobu,
  • złożeniu w kancelarii cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w USC,
  • złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą
  • wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat.
 4. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. – §6 pkt. 1).
 5. Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie w kancelarii oświadczenia przewidzianego regulaminem.
 6. W trosce o godną organizację liturgii pogrzebowych Zarządca ściśle współpracuje z firmami pogrzebowymi, a warunki realizacji usług pogrzebowych na terenie cmentarza przy ul. Włostowickiej określają odrębne umowy.
 7. Pogrzeby są przyjmowane przez kancelarię parafialną w kolejności zgłoszeń, w wolnych godzinach od poniedziałku do soboty.
 8. Zezwala się na dochowywanie urn do istniejących grobów.

Rozdział 4

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

 1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarzy odbywa się wyłącznie w kancelarii parafialnej.
 2. Proboszcz przekazuje zadania do wykonania pracownikowi cmentarza.
 3. Proboszcz przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:
  • kartoteki grobów ( w porządku: sektor, rząd, kwatera ),
  • dokumentację związaną z dysponowaniem grobami,
  • archiwariusze ( wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobach ),
  • karty zgonu,
  • księgę cmentarną ( zmarłych ), w formie tradycyjnej i elektronicznej,
  • plansze sekcji z naniesionymi grobami.
 4. Dane osobowe, przechowywane i przetwarzane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów; ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), oraz Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018r..
 5. Gromadzone dane w systemie informatycznym, a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone, w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji obowiązującą w Parafii św. Józefa w Puławach.
 6. Osoba przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w zakresie niezbędnym, dla celów zarządzania cmentarzem a osobie, której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.
 7. Odbiorcą zgromadzonych danych może być uprawniona osoba fizyczna lub prawna, która zwróci się do Zarządcy z umotywowanym pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych.
 8. Kontakt pomiędzy dysponentami grobów i osobami uprawnionymi odbywa się jedynie za pośrednictwem kancelarii parafialnej.
 9. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Zarządcą na jego używanie.
 10. Po złożeniu podania w kancelarii cmentarza i jego akceptacji przez Proboszcza Parafii prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty dministracyjnej.
 11. Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii cmentarza, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.
 12. Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy grób jest pusty.
 13. Grób ziemny, oraz murowany pojedynczy – jednokatakumbowy może być użyty do ponownego pochówku, gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej używanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 14. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowanym grobem.
 15. Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów są przeprowadzane przez Zarządcę na prośbę dysponenta grobu, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń LWKZ na cmentarzu przy ul. Włostowickiej.
 16. Cmentarz przy ul. Włostowickiej wpisany jest do rejestru zabytków ( nr A-940- decyzja z roku 1987). Zgodnie z decyzją LWKZ wszelkie prace przy zabytkowych nagrobkach (wykonanych przed rokiem 1945) wymagają zgody, o którą wnioskodawca występuje za pośrednictwem Zarządcy.
 17. Tuje/żywotniki nasadzone przy grobach są usuwane na koszt wnioskodawcy.
 18. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych ( pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.
 19. Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

Rozdział 5

Prowadzenie prac na terenie cmentarza

 1. Budowa i przebudowa grobu jest realizowana przez Zarządcę na prośbę dysponenta grobu.
 2. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid w Puławach.
 3. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce wraca do dyspozycji Zarządcy.
 4. Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza.
 5. Alejki i pobocza są na bieżąco pielęgnowane.
 6. Drzewostan podlega okresowej pielęgnacji (wycinka drzew zagrażających, chorych, podkrzesywanie i usuwanie posuszu ).
 7. Tereny sekcji podlegają okresowemu sprzątaniu i usuwaniu śmieci ( pozostałości nagrobków, krzyże niezwiązane z grobami, stare ławki itp.).
 8. Śmieci z terenów cmentarzy są usuwane cyklicznie przez Zarządcę.
 9. Wykonywanie prac przy grobach przez inne podmioty odbywa się na podstawie zawartych z nimi umów oraz z poszanowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 10. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka wraz z opaską.

Rozdział 6

Przyjmowanie opłat

 1. Ofiary są pobierane przez kancelarię parafialną zgodnie z aktualnym cennikiem Parafii św. Józefa w Puławach.
 2. Wysokość ofiar wynika z kosztów funkcjonowania i utrzymania estetyki cmentarzy.
 3. Ofiary nieobjęte cennikiem, odnoszące się do firm zewnętrznych określają oddzielne umowy.
 4. Kancelaria parafialna pobierając ofiary zawsze wystawia Dowód Wpłaty.
 5. W przypadku określonym w Rozdziale 4 pkt 19 uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

Rozdział 7

Firmy zewnętrzne

(zasady wykonywania usług na terenie cmentarza
przez inne podmioty)

 1. Wykonywanie wszelkich prac na terenach cmentarzy (w szczególności usługi kamieniarskie, pogrzebowe, prace porządkowe i pielęgnacyjne przy zieleni i nagrobkach,) przez inne podmioty, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą.
 2. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów zobowiązane są do uzyskania od Zarządcy jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.
 3. Wszyscy Wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
 4. Od Wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości o czystość cmentarza.
 5. Firma pragnąca podpisać umowę powinna udokumentować swoją wiarygodność i profesjonalizm zgodnie z wymogami nałożonymi na Zarządcę przez Kurię Metropolitalną w Lublinie.
 6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.
 7. Zarządca może odmówić podpisania umowy z Wykonawcami nie gwarantującymi spełnienia wymaganych standardów usług.