Wyszukaj grób

Regulamin cmentarza parafii Św. Doroty w Petrykozach

1. Cmentarz Rzymskokatolicki w Petrykozach stanowi własność parafii p.w. Św. Doroty, w imieniu której działa Proboszcz.

2. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza i organizacją pogrzebu dopełnia się w kancelarii parafialnej

3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.

4. Opłaty za usługi cmentarne oraz opłaty cmentarne, pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5. Wszystkie groby muszą być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska, ewentualnie daty zgonu.

6. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych przez przepisy prawa dokumentów.

7. Dysponent grobu, uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pochówków, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

8. Osoba, która opłaca miejsce grobu (dysponent grobu) jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

9. Nieopłacony grób może być użyty do ponownego pochowania zwłok po dokonaniu wcześniejszej jego likwidacji.

Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

- wprowadzania psów,

- wysypywania odpadów poza kontener oraz wyznaczone do tego miejsca,

- samodzielnego sadzenia drzew i krzewów,

- niszczenia lub samowolnego zmieniania elementów nagrobków,

- ustawiania ogrodzeń itp.,

- bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody od Proboszcza wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych, brukarskich oraz ustawiania ławek.

10. Wykonawcy robót ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.

11. Firma wykonująca wszelkie prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie i wywiezienia pozostałości we własnym zakresie.

12. Właściciel cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm zewnętrznych prowadzących roboty na cmentarzu. A wszelkie roboty (z wyjątkiem pogrzebu) powinny być zgłoszone przynajmniej dzień wcześniej przed ich wykonaniem.

13. Parafia nie odpowiada za szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu. Dysponenci grobów mogą indywidualnie ubezpieczyć nagrobek w firmie ubezpieczeniowej.

14. W przypadku naruszenia regulaminu Parafia ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.011.2022r.Proboszcz Parafii

Pw. Św. Doroty

W Petrykozach