Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza Parafialnego§ 1. Przepisy ogólne

 1. Właścicielem Cmentarza przy ul. Maciejkowickiej 4 jest Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Siemianowicach - Michałkowicach.

 2. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.

 3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.§ 2. Postanowienia porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.

 2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.

 2. Zaśmiecania terenu.

 3. Wprowadzania zwierząt.

 4. Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.

 5. Sadzenia i wycinania krzewów oraz drzew.
 6. Montowania ławeczek i kwietników /mogą ulec zniszczeniu podczas kopania grobu obok tego miejsca oraz stanowi przeszkodę dla konduktu pogrzebowego zwłaszcza niosących trummnę, którzy mogą się przewrócić - prosiy o zrozumienie/.
 7. Samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza.

 8. Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza.

 9. Prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam i wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsca.
 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 2. Elementy po remoncie bądź rozbiórce grobu/nagrobka oraz gruz usuwa we własnym zakresie zakład, który wykonywał prace.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z działaniem sił przyrodu, kradzieżą bądź aktami wandalizmu. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.

 

 

§ 3. Opłaty

 1. Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną, przycinkę drzew itp.

 2. Opłaty są pobierane z tytułu:

 1. Rezerwacji miejsca cmentarnego

 2. Udostępnienia miejsca grzebalnego

 3. Przedłużenia dzierżawy grobu

 4. Stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika

 1. Przed postawieniem nagrobka należy zgłosić się do kancelarii w celu uiszczenia opłaty 10 % wartości pomnika i zgody na wjazd zakładu kamieniarskiego na teren cmentarza /składana ofiara jest przeznaczona na utrzymanie i pielęgnację cmentarza/

 2. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.

 3. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat /grób ziemny/.
 4. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania (przekopanie i pochowanie innego ciała) nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i odnowi rezerwacje grobu.
 5. Po upływie 20 lat od momentu pochowania zwłok należy odnowić rezerwację grobu, w przypadku nieodnowienia rezerwacji prawo do dysponowania grobem przechodzi na zarządcę cmentarza.§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 01.10.2021r.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.