Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Łopusznie

 

 1. Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość.
  Niniejszy regulamin jest częścią składową Instrukcji Biskupa Kieleckiego z dnia 01 lipca 2017r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej. Postanowienia niniejszego Regulaminu są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.

 2. Cmentarz parafialny w Łopusznie jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w imieniu której działa Proboszcz. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków, w tym opasek, uważa się dysponentów grobów. Zarząd nad cmentarzem może on wykonać osobiście lub prez upoważnioną do tego osobę.

 3. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w Kancelarii Parafii Parafii p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego znajdującej się w budynku plebanii przy ulicy Strażackiej 1 w Łopusznie.

 4. Cmentarz czynny jest codziennie od świtu do zmierzchu.

 5. Osoby  przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o prządek i czystość na odwiedzanych grobach i ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.

 6. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwględny zakaz:

  a) deptania po grobach
  b) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym
  c) palenia papierosów
  d) wprowadzania zwierząt
  e) jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery, skutery, motocykle), elektrycznymi hulajnogami, urządzeniami transportu osobistego (UTO)
  f) niszczenia zieleni i infrastrukrury cmentarza
  g) wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi
  h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnie miejsca grzebalnego
  i) samowolnego ustawiania ławek, tzw. "ambonek", ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania wokół miejsc grzebalnych itp.
  Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza (Administratora) może skutkować usunęciem bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych roślin i przywróceniem powierzchni poza miejscem grzebalnym do stanu pierwotnego
  j) samowolnego wykonywania prac budowlanych
  k) handlowania i zarobkowanie w inny sposób bez zgody Zarządcy (Administratora)
  l) wjeżdżania innymi pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy (Administratora)

 7. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne winni dbać o nalezytyw wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków. Zarządca cmentarza (Administrator) nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

 8. Za udostępnienie miejsca pod grób (w tym rezerwację miejsca pod grób) pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się także za utrzymanie infrastruktury cmentarza. Są to tzw. opłaty cmentarne. Uiszcza się je co 20 lat.

 9. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarza tj. np.: za pozwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania, prac remontowych przy nagrobkach oraz od zakładów pogrzebowych za usługę pogrzebową.

 10. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza ustala Parafia. Informacja o wysokości opłat określonych w pkt. 8 i 9 jest dostępna w kancelarii parafialnej. Opłaty te wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

 11. Należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza w celu dokonania czynności na cmentarzu. Są nimi w szczególności:

  a) przeprowadzenie pogrzebu
  b) wykonywanie prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej
  c) ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jego urządzeń
  d) wjazd pojazdami mechanicznymi
  e) sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów, niszczenie elementów wystroju i malowanie murów
  f) umieszczanie reklam
  g) zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów
  h) gromadzenie śmieci i odpadów w miejscach to tego nie preznaczonych
  i) utwardzanie gruntu wokół miejsc grzebalnych
  j) ustawianie przy grobach ławek "ambonek" itp. przytwierdzonych do podłoża

 12. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez dysponenta prawa do grobu (uprawnioną osobę / uprawniony podmiot) wymaganych przepisami prawa dokumentów.

 13. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarza zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

 14. Wykonywanie wszelkich prac na terenach cmentarzy (w szczególności usług kamieniarskich, renowacyjnych, budowlanych przy grobach i nagrobkach) wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą (Administratorem).

 15. Zawarta umowa może zawierać obowiązek wniesienia kaucji gwarancyjnej pobieranej od wykonawców robót kamieniarkich, budowlanych, murarskich na zabezpieczenie wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami i dla zachowania porządku na cmentarzu.

 16. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów zobowiązane są do uzyskania od Zarządcy jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi. Obowiązek wniesienia kaucji gwarancyjnej w tym przypadku jest obligatoryjny.

 17. Wszyscy Wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

 18. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlnanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania prawa w zakresie świadczonych uslug oraz niniejszego regulaminu. Od Wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i wykonywania usług o najwyższym stopni jakości i dbałości o czystość cmentarza.

 19. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarkich, budowlanych zobowiązani są przedstawić zarządcy przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz polisą OC.

 20. Zarządca cmentarza nie ponosie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie i budowlane.

 21. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących czynności na terenie cmentarza

 22. Zarządca cmentarza (Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach postałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ubezpieczenie poszczególnych obiektów cmentarnych (nagrobków, pomników) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

 23. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin zastosowanie mają:
  Instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 01 lipca 2017 r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami

 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 r.