Wyszukaj grób

Regulamin cmentarza parafii św. Trójcy w Lipsku

 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych za miejsca święte.

Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych.

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.

 

 1. Cmentarz w Lipsku jest własnością Parafii Świętej Trójcy.

 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika, którym jest grabarz. Grabarz wyznacza miejsce na pochówek i określa usytuowanie budowanego grobowca.

 3. Na cmentarzu w wyznaczonych przez grabarza miejscach grzbalnych można pochować parafian, jak również tych, którzy takie prawo posiadają.

 4. Bez zgody administratora nie można prowadzić jakichkolwiek prac budowlanych oraz wycinki drzew i krzewów ozdobnych

 5. Wszelkie prace budowlane i remontowe na terenie cmentarza, wykonywane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, wymagają zezwolenia, oraz posiadania pisemnej zgody na jej wykonanie wydaną przez Kancelarię Parafialną. Należy zadbać o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Za zniszczenia powstałe w wyniku prac odpowiada wykonawca.

 6. Żaden zakład kamieniarski nie może rozpoczynać pracy budowlanej bez pisemnej zgody administracji cmentarza okazanej przez osobę zlecającą ową pracę.

 7. Likwidacja grobu oraz wywiezienie starego pomnika lub ziemni z wykopanej mogiły należy do obowiązków rodziny i zakładu kamieniarskiego.

 8. Ustawienie nagrobków, tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury itp. może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.

 9. Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony z wyjątkiem pojazdów powiadających zezwolenie.

 10. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek po uprzednim opłaceniu miejsca.

 11. Przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

 12. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia dzierżawy przez złożenie stosownej opłaty, to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania.

 13. Dokumentem potwierdzającym prawo do dzierżawy grobu jest pisemna zgoda Księdza Proboszcza.

 14. Czas 20 lat upływa od daty wykipienia miejsca na cmentarzu lub daty ostatniego pochówku w tym grobie.

 15. Parafia nie ponosi odpowiedzialności prawnej i finansowej za straty powstałe w wyniku niesolidnego wykonania grobowca, działań atmosferycznych lub zniszczenia na wskutek działania innych osób.

 16. Do kontenerów można wrzucać śmieci pochodzące tylko z cmentarza. Śmieci segregujemy. Wprowadza się opłatę śmieciową od grobu – 20zł rocznie, którą należy uiścić w kancelarii parafialnej.

 17. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Regulamin opracowano na podstawie przepisów prawa cmentarnego / Dz. U. 1972 nr 47 p. 298 i 299 / oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego i Statutów Diecezji Radomskiej

Administracja cmentarza: Lipsko, ul Kilińskiego 13