Wyszukaj grób

§ 1. Przepisy ogólne

 

1. Właścicielem cmentarza w Lipnicy Małej jest Parafia św. Stefana, 34-482 Lipnica Mała 347. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.

 

2. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

 

§ 2. Postanowienia porządkowe

 

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.

 

2. Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz:

• Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.

• Zaśmiecania terenu.

• Wprowadzania zwierząt.

• Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.

• Samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez ustalenia zakresu prac z Zarządcą Cmentarza.

• Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza.

 

3. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 

4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Nagrobki podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

 

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):

• grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

• grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

• grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

• katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

• kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

• miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez Zarządcę Cmentarza do urządzenia grobu.

 

§ 3. Opłaty

 

1. Na Cmentarzu Parafialnym nie obowiązują opłaty za groby przeznaczone na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, na opłaty za wodę,

energię elektryczną itp.

 

2. Opłaty są pobierane z tytułu:

• Wykopania grobu,

• Utrzymania porządku na cmentarzu.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

 

2. Regulamin wchodzi w życie decyzją Rady Parafialnej na okres próbny 1 roku od dnia 1.11.2022 roku.