Wyszukaj grób

Cmentarz parafialny został podzielony na sektory. Wszystkie groby są zinwentaryzowane i naniesione na plan cmentarza. Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat, może stać się dysponentem grobu (może być tylko jeden dysponent grobu). Aby takie prawo uzyskać należy zgłosić się do kancelarii Parafialnej z następującymi informacjami:
1. Sektor w którym znajduje się grób
2. Nazwiska i imiona osób, które spoczywają w grobach sąsiednich (po lewej i prawej stronie)
Po upływie 20 lat każdy dysponent grobu jest obowiązany ponowić pokładne w wysokości 200 zł na dalsze 20 lat, oraz wnieść opłatę bieżącą w wysokości 30 zł rocznie.(można opłacić na kilka lat) W przypadku nie uiszczenia opłaty, Zarządca Cmentarza, po upływie okresu ochronnego, może wykorzystać grób do ponownego pochówku. (Dz.U.00.23.295)

 

Regulamin cmentarza parafialnego w Karczmiskach

Stan prawny na dzień 4.X. 2009

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne 

 

§1

 1. Cmentarze Parafialne w Karczmiskach są cmentarzami wyznaniowymi należącymi do Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Karczmiskach;
 2. Stanowią one jedyne wyznaczone miejsce na terenie parafii, gdzie można dokonywać pochówku zwłok lub szczątek zmarłych, zgodnie z obowiązującym prawem;

§2

 1. Zarządcą Cmentarza Parafialnego jest Parafia Rzymskokatolicka w Karczmiskach, w imieniu której działa Proboszcz Parafii.
 2. Na wniosek Proboszcza, Rada Parafialna powołuje Zarząd Cmentarza.
 3. Zarząd cmentarza składa się z 2 osób.
 4. W skład Zarządu Cmentarza, z urzędu, wchodzi proboszcz parafii.

 

Rozdział II

 

Zasady wykonywania usług cmentarnych i pogrzebowych

 

§3

 

 Do wyłącznej kompetencji Zarządu Cmentarza należy:

 1. wykonywanie grobów i katakumb o parametrach ustalonych przepisami prawa;
 2. przygotowanie grobu do pochówku;
 3. zamurowanie lub zasypanie grobu;
 4. demontaż starych pomników i rabatek;
 5. wycinanie krzewów i drzew zagrażających infrastrukturze cmentarza po uzgodnieniu z właściwym urzędem i konserwatorem zabytków;
 6. układanie kostki chodnikowej przy grobach jak i na alejkach
 7. udział w ekshumacjach;
 8. dopilnowanie porządku podczas składania pomników i rabatek;
 9. udział w pogrzebach
 10. utrzymanie porządku na cmentarzu i terenie bezpośrednio przyległym;
 11. wydawanie i kontrolowanie pozwoleń na wjazd w miejscach wyznaczonych na cmentarzu;
 12. wywóz śmieci, na miejsca wyznaczone, w tym dopilnowanie ich segregacji;
 13. otwieranie i zamykanie bram cmentarnych w godzinach wyznaczonych;
 14. przygotowanie miejsc do uroczystości religijnych odbywających się na cmentarzu;

 Do kompetencji osoby odpowiedzialnej za sprawy administracji cmentarnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem cmentarza, w tym prowadzenie ksiąg cmentarnych;
 2. załatwianie spraw związanych z pogrzebami;
 3. załatwianie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem cmentarza;

  Proboszcz Parafii po zasięgnięciu opinii Zarządu Cmentarza lub Rady Parafialnej zatrudnia osobę fizyczną lub prawną do wykonywania usług na cmentarzu.

 

Rozdział III

 

Kancelaria Cmentarza

 

§4

 1. Zarząd Cmentarza lub Jego przedstawiciele przyjmują interesantów w Kancelarii Parafialnej w Końskowoli, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-9.00 i 16.00-17.00, a w soboty w godzinach 7.30- 9.00.
 2. W przypadku zaistnienia potrzeby załatwienia spraw związanych z pochówkiem poza godzinami przyjęć interesantów w Kancelarii Parafialnej, należy skontaktować się bezpośrednio z księdzem Proboszczem lub ks. Wikariuszem.
 3. Pracami Zarządu Cmentarza kieruje oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje Proboszcz Parafii w Karczmiskach.

Rozdział IV

 

Użycie grobu

 

§5

 1. Grób ziemny – stanowi dół, nie murowany, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobyta z tego dołu;
 2. Grób murowany – jest dołem, którego boki są murowane, a nad trumną zakłada się sklepienie;
 3. Grób rodzinny – jest to przestrzeń zapewniająca pochowanie dwóch lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekroczyć powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter w głąb.
 4. Określając rodzaj grobu bierze się pod uwagę sposób pochówku, a nie nagrobek.

§6

 1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.
 2. Ponowne użycie grobu nie może nastąpić po upływie 20 lat, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciwko temu i uiści opłatę;
 3. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być odnawiane;
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty, po upływie okresu ochronnego, grób może zostać użyty do ponownego pochówku, z tym że szczątki poprzednio pochowanych zwłok lub resztki trumny należy pochować na w miejscu wyznaczonym na tym samym cmentarzu;

§7

 1. Każdy grób musi posiadać opiekuna grobu, który za zgodą wszystkich uprawnionych i po dokonaniu ustalonych opłat, może stać się dysponentem grobu;
 2. Prawo do dysponowania grobem nakłada na jego dysponenta obowiązek:
 •  utrzymania grobu w należytym stanie;
 •  dbanie o czystość i porządek w jego obrębie;
 •  respektowania prawa najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym i prawa do zachowania pamięci;.
 1. Wszelkie prace przy nagrobkach o charakterze zabytkowym wymagają zezwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. Wykonywanie innych prac przy grobie, tj. demontaż i składanie pomników, wykonywanie rabatek, ogrodzeń, układanie płytek i kostki oraz wycinka i sadzenie drzew, ustawianie ławek itp., wymaga zezwolenia Zarządu Cmentarza. Zasadzone drzewa i krzewy stają się własnością właściciela cmentarza.
 3. Zmiana lub uszkodzenie grobów sąsiednich, w wyniku prac prowadzonych przy grobie, wymaga podjęcia działań przywracających im stan poprzedni.
 4. Prace przy nagrobkach mogą być prowadzone za zezwoleniem Zarządu Cmentarza wyłącznie przez osoby do tego uprawnione;

§8

 1. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji za zgodą Zarządu Cmentarza, wolnego miejsca pod grób;
 2. Miejsca zarezerwowane wpisuje się do cmentarnej ewidencji grobów;
 3. Prawo do miejsca zarezerwowanego podlega takim samym opłatom, jak miejsce zajęte pod grób;
 4. Nie można rościć sobie praw do samowolnie zarezerwowanego miejsca bez pisemnej zgody Zarządu Cmentarza, określającego sektor i numer miejsca oraz pokwitowania wniesienia opłaty.

§9

 1. Wszystkie groby znajdujące się w obrębie administracyjnym cmentarza powinny posiadać założoną kartotekę.
 2. W kartotece grobu znajdują się następujące dane:
 • symbol sektora i numer grobu;
 • dane opiekuna grobu;
 • dane pochowanych osób zmarłych;
 • adnotacje o grobie i opłatach;

 

 

Rozdział IV

 

Pochówek

 

§10

 1. Prawo do pochowania osoby zmarłej posiada rodzina, organy wojskowe i państwowe oraz osoby, które się do tego dobrowolnie zobowiążą;
 2. Do pochowania zwłok na cmentarzu wymagane są następujące dokumenty:
 • karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;
 • dodatkowe zezwolenie prokuratora w przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo;
 1. Dodatkowo osoby dokonujące formalności związanych z pochówkiem, zobowiązane są:
 • przedstawić dokument stwierdzający prawo dysponowania grobem wskazanym do pochówku;
 • podania danych do sporządzenia aktu zgonu w parafialnej księdze zgonów i jego podpisania;
 • ustalenia terminu uroczystości pogrzebowych;
 • wniesieniu ustalonych opłat administracyjnych;
 1. Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.
 2. Zwłoki powinny być złożone w trumnie o nieprzepuszczalnych ścianach bocznych i dnie na warstwie płynochłonnej o grubości 3 cm i przykryte szczelnie przylegającym wiekiem.

Rozdział V

 

Księgi cmentarne

 

§11

 1. Księgę cmentarną prowadzi Zarząd Cmentarza, lub w jego imieniu osoba odpowiedzialna za sprawy administracyjne;
 2. Księga cmentarna zawiera następujące dane osób, których zwłoki zostały pochowane:
 •  imię i nazwisko;
 •  ostatnie miejsce zamieszkania;
 •  przyczynę zgonu;
 •  datę i numer aktu zgonu;
 •  datę pochówku;
 •  dokładne określenie miejsca pochowania, zgodnie z cmentarną ewidencją grobów (sektor i numer);
 •  w przypadku ekshumacji, przyczynę ekshumacji, datę wydobycia oraz datę ponownego złożenia szczątków.

 

 

Rozdział VI

 

Ekshumacja zwłok

 

§12

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osoby lub firmy uprawnione wyłącznie:
 •  na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
 •  na zarządzenie prokuratora lub sądu;
 1. Ekshumacja zwłok i szczątków powinna odbyć się we wczesnych godzinach porannych w okresie od 16 października do 15 kwietnia;
 2. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarząd Cmentarza

Rozdział VII

 

Fundusz Cmentarny

 

§13

 1. W celu zapewnienia środków na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza tworzy się Fundusz Cmentarny.
 2. Funduszem Cmentarnym dysponuje Zarząd Cmentarza, za zgodą Zarządcy – Proboszcza.
 3. Fundusz Cmentarny tworzą w szczególności środki finansowe pochodzące z :
 4. a) pokładnego na który składają się:
 •  opłata za rezerwacje miejsca na 20 lat
 •  opłat rocznych na bieżące utrzymanie cmentarza;
 •  opłat cmentarnych w zależności od rodzaju budowanego grobu
 1. b) opłat za zezwolenie na prowadzenia prac na cmentarzu
 2. c) innych dochodów – np. dotacji, zapisów, darowizn.
 3. Decyzję w sprawie wysokości opłat podejmuje na wniosek Proboszcza, Rada Parafialna.
 1. Środki z Funduszu Cmentarnego przeznacza się w szczególności na:
 • budowę, remonty i bieżącą konserwację urządzeń cmentarnych;
 • poprawę infrastruktury cmentarnej;
 • utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Przepisy porządkowe

 

§14

 

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad:

 1. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest w godzinach jego otwarcia, tj.:
 •  od 1 kwietnia do 2 listopada w godzinach od 7.00 do 20.00;
 •  od 3 listopada do 31 marca w godzinach od 7.00 do 17.00;
 1. Należy zachować spokój i ciszę;
 2. Dbać o czystość na terenie całego cmentarza, jak i w obrębie poszczególnych grobów;
 3. Składowanie śmieci dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych, z zachowaniem segregacji;
 4. Każdorazowo wymaga się uzyskania zgody zarządu cmentarza na prowadzenie prac wpływających na zmianę architektury cmentarza;
 5. Transport elementów nagrobków oraz innych materiałów po terenie cmentarza odbywa się po uzyskaniu zezwolenia od Zarządu Cmentarza;
 6. Zabrania się na terenie cmentarza jazdy na rowerach oraz innych pojazdach jednośladowych;
 7. Za wjazd na teren cmentarza pobierana jest opłata;

§15

 

Pod odpowiedzialnością karną przewidywaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach wykroczeń, zabrania się:

 1. Poruszania się pojazdami po terenie cmentarza bez zgody Zarządu Cmentarza;
 2. Wprowadzania na teren cmentarza psów, kotów i innych zwierząt;
 3. Niszczenia drzew, krzewów;
 4. Niszczenia pomników, nagrobków, krzyży i innych urządzeń cmentarnych;
 5. Przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;
 6. Pozostawianie na terenie cmentarza dzieci bez opieki do lat 7.
 7. Prowadzenia działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca;

 Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych.

 

 Groby i nagrobki podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

 

 

 

 

Rozdział IX

 

Przepisy końcowe

 

§16

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Parafialną
 3. Regulamin wywiesza się na tablicy ogłoszeń umieszczonej na cmentarzu parafialnym.