Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Kaninie

 

 • 1. Przepisy ogólne
 1. Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Kaninie zwanego dalej „Cmentarzem” jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Kaninie, Kanina 13, 34-600 Limanowa, zwana dalej „Parafią” i jest przeznaczony dla parafian oraz osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.
 2. Czynności administracyjne oraz wszelkie inne czynności związane z wykonywaniem prawa własności oraz sprawowaniem zarządu nad Cmentarzem wykonuje jego Zarządca - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Kaninie, zwany dalej „Zarządcą”, działający w imieniu i na rzecz Parafii.
 3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu, nasadzeń, grobów, nagrobków i wszelkich innych budowli oraz urządzeń trwale związanych z gruntem oraz wszystkich urządzeń znajdujących się na Cmentarzu.
 4. Grobem jest miejsce przeznaczone do pochówku zmarłego.
 5. Nagrobkiem jest trwałe oznaczenie miejsca pochówku ciała lub prochów zmarłych osób w postaci kompozycji architektonicznej.
 6. Osoby kultywujące pamięć po zmarłych spoczywających w grobie uważa się za „Dysponentów grobów”, którzy posiadają prawo do grobu i nagrobka oraz do dysponowania nimi na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Treścią prawa do grobu i nagrobka oraz do dysponowania nimi jest uprawnienie określonego miejsca pochówku, urządzenia grobu i decydowania o jego wystroju oraz oznaczeniu, pielęgnacji grobu, jak również prawo do odbywania ceremonii religijnych i kontemplacji, w sposób nienaruszający prawa powszechnie obowiązującego, praw innych osób oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • 2. Postanowienia porządkowe
 1. Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym, jak również powagi adekwatnej do miejsca jakim jest Cmentarz.
 2. Na terenie Cmentarza zakazuje się:
  1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  2. zaśmiecania terenu,
  3. wprowadzania zwierząt,
  4. niszczenia zieleni, grobów, nagrobków i urządzeń znajdujących się w obrębie Cmentarza,
  5. samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych grobów lub nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą,
  6. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,
  7. zabudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych oraz podejmowania innych podobnych przedsięwzięć, bez zgody Zarządcy,
  8. prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek oraz innych materiałów reklamowych lub o podobnym charakterze,
  9. prowadzenia handlu, czynności zarobkowych, charytatywnych lub innych podobnych przedsięwzięć bez zgody Zarządcy,
  10. zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek, zniczy lub innych elementów stanowiących urządzenie grobu lub nagrobka z cudzych grobów lub nagrobków,
  11. chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych, grobach i nagrobkach,
  12. składowania odpadów i śmieci w miejscach niewyznaczonych do tego celu.
 1. Grabarz może podejmować na Cmentarzu jakiekolwiek czynności tylko po uzyskaniu zgody Zarządcy i okazaniu mu właściwego dokumentu upoważniającego do podejmowanych czynności.

 

 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z aktów dewastacji, warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych lub działań podejmowanych przez inne osoby niezgodnie z prawem powszechnie obowiązującym oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu w szczególności przez Dysponentów grobów.
 3. Dysponenci grobów ani inne osoby nie mogą we własnym zakresie wykonywać na terenie Cmentarza sadzenia drzew, krzewów, ich wycinki ani dokonywać jakiejkolwiek innej zmiany stanu drzew i krzewów rosnących na Cmentarzu, bez uzyskania zgody Zarządcy oraz właściwego organu państwowego, o ile taki obowiązek wynika z prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wykonawca prac o których mowa w ustępach poprzedzających, zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac.
 5. Wykonywanie prac o których mowa w ustępach poprzedzających nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi oraz winno odbywać się z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 6. Zarządca załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Cmentarza oraz pobiera opłaty.
 7. Kancelaria Zarządcy w celu załatwienia spraw związanych z funkcjonowaniem Cmentarza czynna jest w dni robocze: środy i piątki od godz. 16.30 do godz. 17.30, za wyjątkiem I Piątków miesiąca i świąt kościelnych.
 8. Zarządca Cmentarza ma prawo czynienia kontroli i sprawdzeń na terenie Cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętu, w celu weryfikacji przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz zapobiegania jego naruszeniom.
 9. Podmioty świadczące usługi pogrzebowe mają wolny wstęp do wszelkiej działalności na terenie Cmentarza wykonywanej zgodnie ze wskazaniami swojej profesji oraz postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego i niniejszego regulaminu, po zgłoszeniu usługi pogrzebowej Zarządcy.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):
  1. grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią,
  2. grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie,
  3. grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn,
  4. miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu,
  5. groby ziemne powinny mieć następujące wymiary:
   • pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość – 1,2 m, szerokość – 0,6 m, głębokość – 1,2 m.,
   • pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość – 2 m, szerokość – 1 m, głębokość – 1,7 m.,
   • pojedyncze, w których składa się urnę: długość – 0,5 m, szerokość – 0,5 m, głębokość – 0,7 m.,

f.groby murowane powinny mieć następujące wymiary:

   • pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość – 2,2 m, szerokość – 0,8 m, głębokość – 0,8 m.,
   • pojedyncze, w których składa się urnę: długość – 0,5 m, szerokość – 0,5 m, głębokość – 0,7 m.

g. w zależności od warunków gruntowych i wodnych można stosować pochówek zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą przedzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,3 m albo murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m.,

h. groby rodzinne ziemne, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć następujące minimalne wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), niezależnie od głębokości grobu,

i. groby rodzinne murowane, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć oddzielne dla każdej trumny komory o minimalnych wymiarach: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m. Komory powinny być od siebie oddzielone murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m, niezależnie od głębokości grobu,

j. dopuszcza się tworzenie zbiorowych grobów, których wymiar szerokości jest wielokrotnością wymiaru podstawowego,

k. między grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.,

l. przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy oraz na warunkach przez niego określonych.

 • 3. Prawo pochowania i dysponent grobu
 1. Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U.2024.576) prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  1. pozostały małżonek/małżonka,
  2. krewni zstępni,
  3. krewni wstępni,
  4. krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,
  5. powinowaci w linii prostej do l stopnia.
 1. Każdy grób powinien mieć Dysponenta.

 

 1. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem i nagrobkiem jest jedyną osobą legitymowaną do wykonywania swoich uprawnień o których mowa w § 1 ust. 6 i 7, chyba że upoważni do tego na piśmie inne osoby,  co poświadcza w formie pisemnej u Zarządcy, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia w tym przedmiocie pozostaje u Zarządcy, a drugi otrzymuje Dysponent grobu.
 2. Osobie upoważnionej w myśl ustępu poprzedzającego przysługują uprawnienia Dysponenta grobu.
 3. Dokumentem potwierdzającym prawo do grobu i nagrobka oraz do dysponowania nimi oraz wykonywania uprawnień o których mowa w § 1 ust. 7, jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione Dysponentowi grobu przez Zarządcę oraz w sytuacji o której mowa w ust. 3 i 4 pisemne oświadczenie Dysponenta grobu wraz z pokwitowaniem uiszczenia stosownych opłat za grób.
 4. W przypadku śmierci Dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do grobu i nagrobka oraz dysponowania nimi przechodzi na osobę, która urządziła mu pochówek, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
 5. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w grobie. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej u Zarządcy, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli w trym przedmiocie pozostaje u Zarządcy, a drugi otrzymuje Dysponent grobu.
 • 4. Pochówek w istniejących grobach
 1. Grób zwykły nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W przypadku grobu głębinowego może nastąpić „dochowanie" przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu, nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści ustaloną Regulaminem opłatę.
 2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku tzn. Zarządca ma prawo przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
 3. Dotychczasowe prawo do grobu i nagrobka oraz dysponowania nimi wygasa od momentu zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednakże dopóki Zarządca nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę, przedłużając prawo do grobu na okres 20 lat.
 • 5. Opłaty
 1. W związku z działalnością i funkcjonowaniem Cmentarza obowiązują opłaty, które przeznaczone są na jego utrzymanie, a w szczególności na pokrycie kosztów wywozu i składowania śmieci, opłat za wodę, energię elektryczną, prace remontowe, inwestycje.
 2. Opłaty są pobierane w szczególności z tytułu:
  1. rezerwacji miejsca cmentarnego,
  2. udostępnienia miejsca grzebalnego,
  3. przedłużenia dzierżawy grobu (prawa do grobu i nagrobka),
  4. stawiania nowego nagrobka lub wymiany starego nagrobka,
  5. ekshumacji, jeśli nie jest orzeczona przez sąd lub prokuratora,
  6. udostępnienia wody oraz energii elektrycznej.
 1. Pełne zestawienie opłat zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który to stanowi jego integralną część.

 

 1. W przypadku nagrobka o większej szerokości/długości niż standardowe na grobach jednoosobowych czy rodzinnych, należne opłaty będą zwiększane proporcjonalnie do odstępstwa nagrobka od wymiaru podstawowego.
 2. Zarządca potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem – pokwitowaniem.
 3. Zwolnione z wszelkich opłat są:
  1. groby kapłanów,
  2. groby osób zasłużonych i bohaterów narodowych,
  3. groby dzieci do 6 lat.
 • 6. Likwidacja grobu
 1. Groby mogą być likwidowane na wniosek Dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.
 2. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminach określonych w § 5 grób kwalifikuje się do likwidacji.
 3. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną o jej zamiarze na co najmniej 12 miesięcy przed terminem likwidacji.
 4. Nagrobek i inne urządzenia zdjęte z likwidowanego grobu zostają odłożone na specjalne składowisko w obrębie Cmentarza, z którego w ciągu 6 miesięcy mogą być odebrane przez Dysponenta grobu.
 5. Po upływie terminy przewidzianego w ustępie poprzedzającym, Zarządca może poddać nieodebrany nagrobek i inne urządzenia zdjęte z likwidowanego grobu utylizacji bez prawa do odszkodowania dla Dysponenta grobu.
 6. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół w co najmniej dwóch egzemplarzach, którego jeden egzemplarz zachowuje Zarządca a drugi Dysponent grobu.
 • 7. Stawianie nowych i wymiana starych nagrobków
 1. Na wszelkie prace w obrębie Cmentarza wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę. Prace prowadzone bez pozwolenia Zarządcy uważa się za prace prowadzone nielegalnie.
 2. Podczas wykonywania prac elementy starego nagrobka i inne zbędne elementy inwestor winien na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów i pozostałości do cmentarnego śmietnika, zakopywania ich w grobie bądź ich porzucania na terenie Cmentarza lub terenie pobliskim.
 • 8. Ekshumacja
 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę lub podmiot uprawniony wyłącznie:
 2. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
 3. na zarządzenie prokuratora lub sądu.
 4. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem czynności.
 5. Ekshumacja może być dokonana tylko i wyłącznie w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 • 9. Przeniesienie grobu
 1. Dopuszczalne jest przeniesienie szczątków osób pochowanych w innych miejscach do tego przeznaczonych poza terenem Cmentarza i pochowania ich na Cmentarzu w nowym grobie bądź w już istniejącym grobie głębinowym lub grobowcu.
 2. W celu przeprowadzenia czynności o których mowa w ust. 1 osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić Zarządcy stosowne dokumenty dla dokonania wpisu w księdze cmentarnej, ustalić czas i miejsce pochówku oraz dopełnić wszelkich procedur i formalności wymaganych dla tych czynności zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia i ogłoszenia tj. 1 maja 2024 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego a w szczególności przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 576) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284) jak również akty prawa miejscowego.

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka

Św. Marii Magdaleny w Kaninie

Kanina 13, 34-600 Limanowa

 

Ks.  Jan Raś

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej

Św. Marii Magdaleny w Kaninie