Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza przy parafii
św. Stanisława BM w ChruszczobrodziePostanowienia ogólne

 1. Cmentarz Rzymskokatolicki w Chruszczobrodzie jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Św.Stanisława BM w Chruszczobrodzie.
 2. Jego administrowaniem zajmuje się Administrator/Proboszcz parafii lub z upoważnienia Administratora/Proboszcza - Zarządca cmentarza, wykonujący wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego i państwowego.
 3. Do zadań tych w szczególności należy:
  a) obsługa pogrzebów, kopanie grobów, przygotowywanie grobowców do pochówków, chowanie zwłok i ekshumacje oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
  b) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
  c) prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
  d) utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych i wewnętrznych (utrzymanie alejek, zamiatanie i odśnieżanie dróg), dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych, zbieranie i wywóz śmieci,
  e) planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni (koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia),
  f) wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod grobymurowane i ziemne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu.

 

Postanowienia porządkowe

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie: od 1 kwietnia do 30 września od godz. 7.00 do 21.00, w pozostałych miesiącach od godz. 7.00 do 19.00. W innych godzinach wolno przebywać na cmentarzu tylko w oktawie Wszystkich Świątych.
 2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
 3. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
  a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości, 
  b) palenia papierosów,
  c) wprowadzania zwierząt,
  d) wjazdu pojazdami mechanicznymi,
  e) jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery, hulajnogi itp. ) 
  f) przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
  g) niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
  h) wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
  i) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnie miejsca grzebalnego, 
  j) samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania wokół miejsc grzebalnych itp. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza może skutkować usunięciem bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych roślin i przywróceniem powierzchni poza miejscem grzebalnym do stanu pierwotnego,
   k) samowolnego wykonywania prac budowlanych,
  l) prowadzenia działalności handlowej,
  m) umieszczania reklam.

 

Zasady dysponowania grobem i ponoszenie opłat

 1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Przez dysponenta grobu rozumie się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem oświadcza w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.
 2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.
 3. Zgodnie z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo do pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
   pozostały małżonek/małżonka,
  krewni zstępni,
  krewni wstępni,
  krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,
  powinowaci w linii prostej do I stopnia,
  chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
 4. Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie, lub na rzecz innych osób. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w kancelarii cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje w kancelarii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
 5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku. Wyjątek stanowią grobowce, groby głębinowe oraz pochówki urnowe.
 6. Przeprowadzenie ekshumacji musi odbywać się w wyznaczonym przez Inspektorat sanitarny terminie wraz z uzgodnieniem z Administratorem/Proboszczem i Zarządcą cmentarza.
 7. Upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do grobu, ale z tą chwilą grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
 8. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności cmentarno-kancelaryjne oraz opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza jest dostępna w kancelarii cmentarza.
 9. Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt.7. wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych cmentarza oraz parafii.
 10. Pracownik kancelarii przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.
 11. Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie. Uiszczenie pokładnego skutkuj przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20lat. Wysokość pokładnego określana jest przez Administratora/Proboszcza parafii z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza i zwyczajów miejscowych.
 12. Wpływy z pokładnego, opłat za miejsce na którym stawiany jest grobowiec oraz opłat na utrzymanie infrastruktury cmentarza, przeznaczane są na inwestycje cmentarne i farafialne, w szczególności na koszty wywozu śmieci, opłat za wodę, energię elektryczną, wynagrodzenie pracowników, utrzymanie należytego cmentarzu, oraz zakup niezbędnych narzędzi oraz urządzeń oraz urządzeń dla prawidłowego funkcjionowania cmentarza oraz kościoła.
 13. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę cmentarza parafii w związku z wygaśnięciem opłat, lub gdy stan grobu zagraża bezpieczeństwu ludzi oraz naraża na uszkodzenie sąsiadujących grobów.
 14. W przypadku nie uiszczenia opłaty określonej w pkt.7 niniejszego regulaminu, grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 15. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
 16. Zarządca cmentarza ma prawo kontroli na terenie cmentarza pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętów.
 17. Rodzina osoby zmarłej zobowiązana jest do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz jego obejścia. Wszelkie śmieci i pozostałości winny być niezwłocznie usuwane z grobu i składane na miejscu do tego przeznaczonym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008r. Nr 48, poz. 284).

 


 

Regulamin prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich
oraz wykonywania usług przez podmioty zewnętrzne
na cmentarzu wyznaniowym parafii św. Stanisława w Chruszczobrodzie

 1. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług kamieniarskich, pogrzebowych, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą cmentarza.
 2. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów, są zobowiązane do uzyskania od Zarządcy cmentarza jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.
 3. Wszyscy wykonawcy (tj. firmy zewnętrzne, prowadzące na podstawie właściwych przepisów prawa działalność gospodarczą) mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.
 4. Wszelkie prace i usługi wykonywane na terenie cmentarza przez wykonawców mogą być realizowane tylko na podstawie właściwej umowy zawartej z Zarządca cmentarza. Umowa taka może być zawarta na czas określony, nieokreślony lub na czas wykonania konkretnych prac. Zarządca cmentarza wydaje ponadto każdorazowo pozwolenie na wykonanie prac na jednym ściśle określonym grobie.
 5. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich: są zobowiązani do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.
 6. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania należytej staranności, przestrzegania postanowień umów z Zarządcą cmentarza, stosowania się do udzielonych im zezwoleń oraz dbałość o mienie cmentarza i dysponentów grobów.
 7. Pozwolenie na wykonanie usługi kamieniarskiej lub budowlanej będzie wydawane wyłącznie na wykonanie prac na miejscach, za które są uregulowane obowiązujące opłaty.
 8. Pozwolenie jest ważne przez 3 miesiące od daty wydania.
 9. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany do:
  a) zadbania o to, aby pozostałe szczątki znalezione w starym grobie, zostały godnie zabezpieczone,
  b) zapewnienia porządku w miejscu wykonywania usługi,
  c) zabezpieczenia miejsca wykonywania usługi przed osunięciem się ziemi 
  d) zabrania pozostałej po pracy ziemi i gruzu,
  e) przedstawienia Zarządcy cmentarza projektu(wymiarów) piwniczki, posiadania pisemnej zgody parafii na wykonanie usługi i uiszczenia stosownych opłat.
 10. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić swoją wiarygodność, w szczególności poprzez przedstawienie Zarządcy cmentarza odpowiedniego wypisu z rejestru związku z prowadzona działalnością gospodarczą.
 11. Zarządca cmentarza może odmówić zawarcia umowy z wykonawcami nie gwarantującymi profesjonalnego i sumiennego wykonania usługi.
 12. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie może zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
 13. Wykonawca może wykonywać prace w dni robocze, oprócz sobót i świąt od w godzinach 7.00-14.00. Wykonywanie prac w innych godzinach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zarządcy cmentarza.
 14. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawcę jedynie po przedstawieniu pisemnego zlecenia od dysponenta grobu, oraz dowodu poniesienia stosownych opłat.
 15. Opłata na utrzymanie infrastruktury cmentarza wynosi 10% od wartości wykonywanych prac. Opłatę ponosi osoba, która dostaje zezwolenie na wykonanie prac (firma kamieniarska).
  Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

 

Oświadczenie

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Chruszczobrodzie i Zarządca cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 2. W przypadku naruszenia regulaminu, właściciel obiektu lub Zarządca cmentarza ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych.