Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA W PARAFII BRZEŹNO K. LIPNA

 

 

 1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Częstochowskiej w Brzeźnie , na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

 

 1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Brzeźnie.

 

 1. Cmentarz otwarty jest codziennie w porze letniej (1 IV - 31 X) od godz. 800 do 2000, w porze zimowej (1 XI - 31 III) od godz. 800 do zmroku (do 1700).

 

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek; dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych.

 

 1. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

 

 • - przebywanie poza godzinami otwarcia,
 • - przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,
 • - wprowadzanie zwierząt,
 • - niszczenie zieleni,
 • - niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
 • - wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci,
 • - prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,
 • - zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych, itp. Ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu,
 • - wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora
 • - handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,
 • - usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,
 • - zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
 • - chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych
 • - samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

 

 1. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.
 2. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.

 

 1. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

 

 1. Kancelaria cmentarza, znajdująca się na plebanii w Brzeźnie 58, załatwia wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.

 

 1. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

 

 1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Oświadcza on w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.

 

 1. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

 

 1. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

 

Niniejszy Regulamin, zatwierdzony przez Biskupa Włocławskiego, zgodny jest z Instrukcją w sprawie pogrzebu wydaną przez Biskupa Włocławskiego dnia 12.09.2011 r. (L.dz. 1170/2011) i z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi dotyczącymi pogrzebu i cmentarzy.

 

Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.