Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO w BRZEZIU K/ZABIERZOWA

 

      Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Brzeziu . Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii. Siedziba administratora znajduje się w kancelarii parafialnej, przy ul. Narodowej 114 w Brzeziu . Godziny urzędowania zamieszczone są przy wejściu do kancelarii i na stronie parafii www.mkbrzezie.pl

 

    Funkcję grabarza i nadzór wszelkich prac wykonywanych na cmentarzu pełni Firma pogrzebowa KRUK Kasztanowa 14, 32-085 Modlnica - Czynne całą dobę    

Telefon: 12 285 42 13

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.Administrowaniem cmentarza, jego utrzymaniem oraz funkcjonowaniem zajmuje się Proboszcz Parafii (dalej zwany „Zarządcą cmentarza") lub podmiot przez niego upoważniony. Zarządca cmentarza lub podmiot wskazany w zdaniu poprzednim, uprawniony jest do wykonywania wszelkich zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych, a wchodzących w zakres usług cmentarnych. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego oraz powszechnego.

 

2. Do zadań wchodzących w zakres usług cmentarnych w szczególności należą: - przyjmowanie zwłok do pochówku, - wyznaczanie miejsca pochówku, - przyjmowanie opłat cmentarnych za prawo do czasowego użytkowania miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza, prowadzenie dokumentacji cmentarza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, - utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych i wewnętrznych (utrzymanie głównych alejek, zamiatanie i odśnieżanie dróg), dostępu do pól grzebalnych, zbieranie i wywóz śmieci, - utrzymywanie zieleni (koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia), - wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, - zawieranie umów i udzielanie zgody na wykonywanie usług pogrzebowych, prowadzenie prac kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarza.

3.Cmentarz jest otwarty w sezonie letnim od 8:00 - 20:00 a w sezonie zimowym od 8:00 - 16:00.

4.Na cmentarzu, w wyznaczonych miejscach grzebalnych można grzebać parafian i tych, którzy posiadają na nim opłacone miejsce.

5.Na cmentarzu urządza się pochówki:

a) w grobach ziemnych zwykłych i pogłębianych (pojedyncza i podwójna szerokość)

b) w grobach murowanych - grobowcach (pojedyncza i podwójna szerokość)

c) w grobach na urny ziemne i murowane

6.Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszechne w godzinach: od 9.00 - 15.00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z administratorem cmentarza str. 2 jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

7.Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

8.Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane do pojemników. Zabrania się wkładania do pojemników śmieci pochodzących spoza cmentarza.

 

 Rozdział II Postanowienia porządkowe

1.Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: - zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, - picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym, - palenia papierosów, - wprowadzania zwierząt, - jazdy pojazdami jednośladowymi, - przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia, - niszczenia zieleni i pojemników na śmieci, - wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi, - kradzieży i zabierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów, - zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnie miejsca grzebalnego, utwardzania wokół miejsc grzebalnych itp. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza może skutkować usunięciem bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych roślin i przywróceniem powierzchni poza miejscem grzebalnym do stanu pierwotnego, -samowolnego wykonywania prac budowlanych.

2.Na terenie cmentarza zakazuje się bez zawarcia stosownej umowy lub uzyskania zgody Zarządcy: - wykopywania grobów, - prac kamieniarskich, budowlanych, - wjazdu pojazdami mechanicznymi, - ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych, -sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju, - umieszczania reklam, - prowadzenia działalności handlowej.

3.Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne.

4.Usługi wykonywane przez podmioty świadczące usługi pogrzebowe, polegające na kopaniu grobów, mogą być wykonywane tylko w miejscach wyznaczonych dla konkretnego pochówku przez Zarządcę cmentarza.

5.Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.

6.Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez Administratora.

7.Szczegółowe kwestie związane ze świadczeniem usług pogrzebowych oraz usług kamieniarskich na terenie cmentarza reguluje „Regulamin prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich oraz wykonywania usług pogrzebowych przez podmioty zewnętrzne na cmentarzu wyznaniowym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Brzeziu . Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik będący integralną częścią niniejszego Regulaminu. str. 3

 

Rozdział III Zasady dysponowania grobem i ponoszenia opłat

1.Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponent nie jest właścicielem grobu, ale tylko jego użytkownikiem. Przez dysponenta grobu rozumie się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu.

2.Dysponent grobu po uiszczeniu stosownych opłat, posiada imienny Dokument wydany przez Zarządcę cmentarza, potwierdzający prawo do dysponowania tym grobem. Dysponent może w formie pisemnej przekazać prawo dysponowania grobem wstępnym, małżonkowi, zstępnym, w tym dalszym zstępnym lub innej zaufanej bliskiej osobie, lecz tylko wtedy, gdy prawo do używania miejsca grzebalnego na cmentarzu zostało skuteczne nabyte i grób został urządzony przez osobę pozostającą przy życiu i jest wolny, tj. nikt nie został w nim pochowany. O każdej zmianie dysponenta należy poinformować kancelarię parafialną. Prawo do używania grobu nie podlega dziedziczeniu i nie podlega przekazaniu osobom trzecim, z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedniego. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

3.Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do używania miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w kancelarii parafialnej, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje w kancelarii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

4.Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści należną opłatę. Postanowienia ograniczające możliwe użycie grobu nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

5.Upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do grobu, ale z tą chwilą grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania w grobie innego zmarłego.

6.Dotychczasowe prawo każdego grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę przedłużając prawo do każdego grobu na okres kolejnych 20 lat.

7.Dysponent grobu może złożyć pisemną rezygnację z dalszej opieki lub dysponowania grobem na ręce Zarządcy cmentarza w kancelarii parafialnej.

8.Zarządca cmentarza upoważniony jest do pobierania opłat z tytułu:

a) udostępnienia miejsca pierwszego pochówku w grobie (dalej: „Pokładne"),

b) przedłużenia prawa do dalszego użytkowania miejsca grzebalnego na cmentarzu (dalej: „Prolongata"), str. 4

c) udostępnienia dodatkowego miejsca pochówku w istniejącym już grobie, wykonywania przez Zarządcę lub grabarza usług cmentarnych,

d) wykonywania ekshumacji.

e) innych doraźnych, nie wymienionych w niniejszym Regulaminie, wynikających ze zmiany przepisów prawnych.

9.Wysokość opłat ustalana jest przez Zarządcę cmentarza po konsultacji z Radą Parafialną, z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza oraz obowiązujących zwyczajów miejscowych.

10.Aktualny wykaz opłat dostępny jest w kancelarii Zarządcy cmentarza.

11.Zarządca cmentarza może zastrzec, że wszelkie opłaty będą uiszczane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego Parafii. W przypadku dopuszczenia przez Zarządcę przyjmowania opłat w formie gotówkowej, będą wydawane pokwitowania ze wskazaniem tytułu, z jakiego została uiszczona opłata.

12.Zaplata „Pokładnego" skutkuje przyznaniem prawa dysponowania grobem ziemnym przez okres 20 lat (dalej: „prawo do grobu")

13.Prolongata stanowi opłatę za przedłużenie prawa do używania każdego typu grobu i jest uiszczana Zarządcy cmentarza po upływie 20 lat - w przypadku grobu ziemnego - oraz 20 lat - w przypadku grobu murowanego.

14.Wpływy z opłat, przeznaczane są na pokrycie kosztów utrzymania, funkcjonowania i administrowania cmentarza a w szczególności na utrzymanie należytego porządku na terenie cmentarza. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła w Brzeziu nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Dysponent grobu może na własny koszt dokonać stosownego ubezpieczenia. - W przypadku naruszenia regulaminu administrujący ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych .

- Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Administrator nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownego pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane w jednym wspólnym grobie. - Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.

 

 

                                                                             Administrator Cmentarza Parafialnego

                                                                                         Ksiądz   Proboszcz

 

 

 

 R E G U L A M I N

prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich oraz wykonywania usług pogrzebowych przez podmioty zewnętrzne na cmentarzu wyznaniowym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Brzeziu

 

 1. Do prowadzenia na terenie cmentarza parafialnego w Brzeziu przy ul. Jezioranskiej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych, kamieniarskich oraz wykonywaniu prac budowlanych (dalej: „Usługi"), upoważnieni są wyłącznie ci przedsiębiorcy (dalej: „Wykonawca", bądź „Wykonawcy"), którzy złożyli u Zarządcy cmentarza dokumenty urzędowe poświadczające, że przedmiotem działalności ich przedsiębiorstwa są m.in. wskazane Usługi.
 2. Wykonawcy upoważnieni są do prowadzenia stosownych prac w dni powszednie oraz w soboty, w godzinach otwarcia cmentarza.
 3. Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia Wykonawcy do świadczenia usług pogrzebowych, gdy Wykonawca naruszać będzie przepisy niniejszego regulaminu lub „Regulaminu Cmentarza Parafialnego -Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Brzeziu (dalej łącznie zwanych „Regulaminami"). Wykonawca dokonując zgłoszenia, określonego w pkt 1 niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest dodatkowo oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminami oraz że zobowiązuje się do stosowania wszystkich określonych w Regulaminach zasad postępowania.
 4. Wykonawcy, bez uzyskania odrębnej zgody Zarządcy cmentarza, nie mogą zlecać wykonywania usług, określonych w pkt 1 niniejszego Regulaminu podmiotom trzecim.
 5. Pogrzeby na cmentarzu mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach 9.00 do 15.00. W uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody Zarządcy cmentarza, pogrzeby mogą odbywać się również w innym terminie.
 6. Do przeprowadzenia ekshumacji konieczne jest odrębne zgłoszenie Zarządcy cmentarza. Ekshumacje mogą być przeprowadzone jedynie w terminie ustalonym w porozumieniu Wykonawcy z Zarządcą cmentarza oraz po przedłożeniu Zarządcy Cmentarza wymaganych do tej czynności dokumentów.
 7. Wykonywanie pozostałych usług pogrzebowych, usług kamieniarskich oraz prac budowlanych wymaga wcześniejszego zgłoszenia Zarządcy. W zgłoszeniu oznaczone powinno być miejsce, zakres oraz przewidziany termin zakończenia wykonywania usługi. Zarządca może zakazać wykonania zgłoszonej usługi w przypadku, gdyby jej wykonanie wiązało się z powstaniem szkody, jak również w przypadku sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Zgłoszenie wykonania usług kamieniarskich oraz prac budowlanych przez Wykonawców, powinno zostać złożone nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prac. Zgłoszenie oprócz informacji, określonych w pkt 6 niniejszego Regulaminu, powinno zawierać zlecenie od dysponenta grobu, projekt zagospodarowania grobu oraz dowód uiszczenia stosownych opłat przez dysponenta grobu. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może jedynie obejmować wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu za grób.
 9. Wskazanie miejsca pochówku należy do wyłącznych kompetencji Zarządcy cmentarza.
 10. Wykonawcy, w związku z wykonywanymi usługami, zobowiązani są do zabezpieczenia sąsiednich miejsc pochówku przed szkodą, jak również do uporządkowania terenu oraz usunięcia z cmentarza na koszt własny odpadów pozostałych w związku z wykonywanymi pracami, niezwłocznie po ich wykonaniu. Na Wykonawcach ciąży ponadto obowiązek przywrócenia sąsiednich miejsc pochówku do stanu poprzedniego.
 11. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
 12. Wykonawcy zobowiązani są do godnego zabezpieczenia pozostałych szczątek ludzkich, znalezionych w starym grobie. Na Wykonawcy ciąży również obowiązek poinformowania w takiej sytuacji Zarządcy cmentarza oraz odpowiedniej jednostki Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 13. Wykonawcy odpowiadają na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usług na terenie cmentarza. Wykonawcy zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej swoim działaniem szkody oraz do zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.
 14. Wykonawcy zobowiązani są do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), którą każdorazowo przedkłada Zarządcy Cmentarza.
 15. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła w Brzeziu