Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza Parafialnego

 

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Właścicielem Cmentarza w Braszowicach jest Parafia pw. św. Wawrzyńca w Braszowicach.
 2. Czynności administracyjne wykonuje Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.
 3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów (opiekunów) grobów.

 

§ 2. Postanowienia porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.
 2. Na terenie cmentarza zakazuje się:
  a) Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.
  b) Zaśmiecania terenu.
  c) Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.
  d) Samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza.
  e) Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza.
   f) Nasadzeń drzew i krzewów oraz montażu urządzeń małej architektury w odległości mniejszej niż dwa metry od osi głównej alei cmentarza (droga pożarowa).
 3. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284)
  a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
  b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
  c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
  d) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.

 

§ 3. Opłaty

 1. Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza m.in. wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku, opłatę za wodę itp. 
  Opłaty są pobierane z tytułu:
      a) Stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika – jednorazowo 150 zł;
      b) Wywozu śmieci i udostępnienia wody – rocznie – 50 zł od grobu pojedynczego; 75 zł od grobu podwójnego (groby dzieci są zwolnione z opłat).
 2. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.
 3. Groby, których dysponenci nie regulują opłaty eksploatacyjnej będą likwidowane zgodnie z prawem państwowym.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 1 lutego 2024 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.