Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza Parafialnego

 

Cmentarz Parafialny Archidiecezji Warmińskiej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Antoniego Opata w Wozławkach jest cmentarzem rzymskokatolickim działającym w oparciu o przepisy: prawa kanonicznego; ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych; Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminu cmentarzy Archidiecezji Warmińskiej. Umożliwiając oddanie czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego Regulaminu Cmentarza.

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1

 1. Cmentarz jest miejscem uświęconym, przeznaczonym do grzebania zmarłych. Powaga tego miejsca wymaga ciszy i godnego zachowania. Cmentarz pełni funkcję cmentarza wyznaniowego i stanowi własność parafii. Administrowaniem cmentarza zajmuje się Proboszcz. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, katakumby, kolumbaria.

 

Rozdział II - Zarząd Cmentarza

§2

 1. Zarząd cmentarzem parafialnym sprawowany jest przez Rzymskokatolicką Parafię św. Antoniego Opata w Wozławkach, w imieniu której działa Proboszcz, który jest upoważniony przez prawo kościelne i państwowe do wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z funkcjonowaniem cmentarza, a w szczególności do:

a) zawierania umów o udostępnieniu miejsc grzebalnych i dysponowaniu grobem,

b) potwierdzanie, kto jest aktualnie wpisany jako „Dysponent prawa do grobu" czy „opiekun grobu" w ewidencji grobów i ewidencji dysponentów grobów, o ile osoby te zostały ustanowione,

c) wydawania pisemnej zgody na ekshumację zwłok i inne czynności po przedstawieniu koniecznych zezwoleń innych władz,

d) wydawania pisemnej zgody na prowadzenie robót ziemnych, budowlanych, kamieniarskich (budowy, przebudowy, remonty grobów oraz nagrobków, wykładanie kostką lub innymi materiałami otoczenia i przejść pomiędzy grobami), sadzenia lub usuwania drzew i krzewów, ustawiania przedmiotów i urządzeń trwale związanych z gruntem (np. ławek),

e) dokonywanie odpowiednich czynności w celu przywracania stanu poprzedniego, w razie stwierdzenia samowolnych zmian w zakresie określonym w pkt. d oraz zmian naruszających sakralny charakter i powagę cmentarza. Przywracanie stanu poprzedniego powinno być dokonane po próbie skontaktowania się z Dysponentem grobu,

f) ustalania i pobierania opłat cmentarnych.

 

 1. Proboszcz sprawujący zarząd nad cmentarzem:

a) prowadzi „Księgi Cmentarne”,

b) prowadzi ewidencję grobów i określa sposób ich jednolitego oznaczania poprzez nadawanie numerów złożonych z numeru kwatery i numeru kolejnego wewnątrz kwatery,

c) prowadzi ewidencję Dysponentów grobów i wydaje odpowiednie zaświadczenia,

d) ustala wysokość opłat cmentarnych i pobiera opłaty,

e) nie rozstrzyga sporów pomiędzy członkami rodziny zmarłego, rodzina musi sama określić, kogo ustanawia Dysponentem grobu, który będzie miał prawo decyzji, kogo pochować w grobie i który będzie wnosił opłaty ustanowione niniejszym regulaminem cmentarza.

 

§3

Proboszcz ma prawo odmówić zgody:

a) na pochówek jeżeli na cmentarzu nie będzie miejsca na urządzenie grobu,

b) na dochowanie we wskazanym grobie, w razie braku uprawnień do tego grobu osoby zgłaszającej się po zgodę na pochówek.

c) na dochowanie, w przypadku nie uregulowania opłat związanych z tym konkretnym grobem, ustanowionych w regulaminie cmentarza,

d) w sytuacji sporu pomiędzy krewnymi zmarłego a Dysponentem grobu, co do uprawnień do pochówku zmarłego.

 

Rozdział III - Zasady dysponowania i zarządzania grobem

§4

 1. Prawo do dysponowania grobem powstaje na podstawie pisemnej umowy zawartej między osobą zamierzającą urządzić grób, a zarządem cmentarza.
 2. „Rezerwacja miejsca" na cmentarzu jest możliwa i oznacza jedynie wyznaczenie miejsca na grób na planie cmentarza oraz umieszczenie odpowiedniej adnotacji w ewidencji grobów.

§5

 1. Dysponent grobu to osoba, która zawarła z zarządem cmentarza na piśmie oraz po dokonaniu stosownej opłaty, umowę. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest poświadczenie wydane przez zarząd cmentarza.
 2. Dysponent grobu ma następujące uprawnienia i obowiązki:

a) decyduje kto może być pochowany w grobie zgodnie z przepisami prawa,

b) uiszcza opłatę na utrzymanie cmentarza,

c) odpowiedzialny jest za porządek i godny wygląd grobu, jak i terenu wokół grobu, stan nagrobka i terenu okalającego nagrobek,

d) zobowiązany jest każdorazowo do wskazywania aktualnych danych teleadresowych
i kontaktowych.

 

Rozdział IV - Organizacja uroczystości pogrzebowych

§6

 1. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania oraz po dopełnieniu formalności:

- udokumentowaniu prawa do grobu,

- złożeniu w zarządzie cmentarza oryginału aktu zgonu,

- złożeniu w zarządzie cmentarza oryginału protokołu spopielenia,

- złożeniu w zarządzie cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego,

- złożeniu oświadczenia z parafii zmarłego, że zmarły był osobą wierzącą lub wskazanie parafii, która ma obsługiwać liturgię pogrzebu,

- wniesieniu przewidzianych opłat.

 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
  w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r., zakaz otwierania trumny. Czas trwania uroczystości pogrzebowych powinien być uzgodniony z Proboszczem i powinien szanować wagę uroczystości, jej charakter, godność pochówku osoby zmarłej oraz kultu.

 

Rozdział V - Opłaty za korzystanie z cmentarza

§7

Za korzystanie z cmentarza stosowane są następujące odpłatności:

a) ustanowienie prawa do dysponowania grobem – opłata jednorazowa 500 zł za miejsce pochówku w nowym grobie,

b) opłata na utrzymanie cmentarza – 100 zł/rok (śmieci, woda, utrzymanie cmentarza, opłaty administracyjne),

c) opłaty związane z budową i przebudową nagrobków – 200 zł za postawienie nagrobka,

d) opłata za rezerwację miejsca na 10 lat – 400 zł płatne z góry za 10 lat lub w ratach wraz
z podpisaniem umowy,

e) Firmy pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne upoważnione osoby wykonujące prace na cmentarzu zobowiązane są do pozostawienia miejsca pochówku i okolicy w należytym stanie. Wykonanie prac na cmentarzu i wjazd na cmentarz samochodem firm kamieniarskich wymaga uprzedniego uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. Opłata wraz z podpisanym Oświadczeniem pobierana jest za każdym wjazdem firm kamieniarskich do prac przy kolejnym nagrobku.

f) Na terenie cmentarza zakazuje się pozostawiania wszelkich śmieci, w tym pozostałości po pracach kamieniarskich czy budowlanych, a pojemniki przeznaczone są tylko na śmieci z cmentarza. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie wywieźć z cmentarza: ziemię w przypadku budowy grobu murowanego; pozostałe materiały budowlane i inne nieczystości. W przypadku pozostawienia śmieci i elementów starych pomników, koszty sprzątania w wysokości 800 złotych ponosi opiekun grobu.

 1. Powyższe opłaty są ustalane w oparciu o faktycznie ponoszone koszty funkcjonowania cmentarza i planowane inwestycje.
 2. Opłaty pobierane w ramach działalności cmentarza, w całości zasilają Parafialny Fundusz Cmentarny. Z funduszu tego pokrywane są koszty: wywozu śmieci, zużycia wody, remontu ogrodzenia, modernizacji alejek, zakupu gruntu na powiększenie cmentarza, utrzymanie strony internatowej cmentarza i inne koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania cmentarza określone przez proboszcza, po konsultacji z Radą Parafialną. Opłaty są ustanawiane przez zarząd cmentarza co roku, na dzień l stycznia.

 

Rozdział VI - Postanowienia porządkowe

§8

 1. Biuro zarządu cmentarza mieści się w kancelarii parafialnej w Galinach 74 i czynne jest po mszach świętych oraz po ustaleniu telefonicznym (oprócz niedziel, świąt państwowych
  i kościelnych). Cmentarz jest otwarty codziennie. Główna brama będzie zamknięta. Klucz do bramy jest u proboszcza i u sołtysa. Otwieranie bramy głównej po uprzednim ustaleniu.
 2. Na cmentarzu zakazane jest prowadzenie wszelkich robót bez zgody proboszcza. Roboty cmentarne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 lub po innym ustaleniu. W niedzielę, święta kościelne i państwowe oraz inne dni wskazane przez zarząd cmentarza nie można prowadzić robót cmentarnych. Do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowych uprawnione są podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w zakresie usług pogrzebowych i pokrewnych, które się tego podejmą na wniosek lub za zgodą osoby uprawnionej do pochowania osoby zmarłej.
 3. Ustawianie i kształtowanie elementów architektonicznych (nagrobki, płyty, tablice, ławki, zagospodarowanie otoczenia grobu itp.) może nastąpić po uzyskaniu zgody zarządu cmentarza na podstawie złożonych wniosków i oświadczeń dostępnych w biurze zarządu cmentarza oraz wniesieniu stosownych opłat. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście
  o szerokości 0,5 m, którego nie wolno pomniejszać rozmiarami pomnika przekraczającego granicę powierzchni grobu. Cmentarz należy do parafii rzymskokatolickiej, wobec czego zabrania się umieszczania na jego terenie znaków i symboli sprzecznych z nauką Kościoła.
 4. Zagospodarowanie wolnych miejsc, usuwanie i przestawianie elementów, nasadzanie lub usuwanie drzew i krzewów jest zabronione.
 5. Usuwanie drzew dokonuje Proboszcz na wniosek i koszt Dysponenta grobu przez odpowiednie firmy, po uzyskaniu stosownej decyzji/zgody administracyjnej lub z własnej inicjatywy. Prośby o usunięcie drzew utrudniających opiekę nad grobem należy składać do Proboszcza.
 6. Wjazd wszelkich pojazdów na teren cmentarza możliwy jest za zgodą Proboszcza.
 7. Uschnięte wieńce, kwiaty, znicze oraz zbędne elementy związane z dekoracją grobów należy składać do odpowiednio przeznaczonych na ten cel kontenerów ustawionych na terenie cmentarza. Zabrania się składowania w tych pojemnikach resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych.
 8. Osoby odwiedzające cmentarz prosi się o informowanie Proboszcza o zauważonych uszkodzeniach, zniszczeniach lub kradzieżach.
 9. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązuje się do zachowania ciszy, powagi
  i szacunku należnego zmarłym oraz do zachowania porządku i czystości.
 10. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się: deptania po grobach, picia alkoholu, wprowadzania zwierząt, poza psem przewodnikiem, jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery) oraz innym sprzętem sportowo-rekreacyjnym, niszczenia zieleni i pojemników na śmieci, wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi, zanieczyszczania cmentarza, zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego, samowolnego wykonywania prac budowlanych, prowadzenia handlu, akwizycji, ustawiania reklam oraz wykonywania innych czynności naruszających powagę miejsca.
 11. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zezwolenia Proboszcza:

- chowania zwłok, ekshumacji, bądź przeniesienia zwłok do innego miejsca,

- wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowo-usł.,

- ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

- ustawiania ławek, płotów, itp. utrudniających komunikację i poruszanie się na terenie cmentarza oraz dojście do poszczególnych grobów,

- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

- gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych.

 1. Zarząd cmentarza nie ubezpiecza i nie ponosi odpowiedzialności za groby, nagrobki, teren wokół grobu, jak i za inne mienie Dysponenta grobu znajdujące się na ta terenie cmentarza oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§9

 1. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 2. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu zarząd cmentarza ma prawo wystąpienia do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych,
 3. Zarząd cmentarza ma prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie. Regulamin, jak i jego zmiany dostępne są w kancelarii parafialnej w Galinach 74 i na stronie internetowej: www.ecmentarze.pl/parafia/wozlawki; www.ecmentarze.pl/parafia/sulowo
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2021 roku.