Wyszukaj grób

REGULAMIN

Cmentarza Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie

 

I. Postanowienia ogólne: Cmentarz jest miejscem świętym oczekiwania zmarłych na zmartwychwstanie.

 

§ 1

 1. Cmentarz jest otwarty całą dobę, z wyjątkiem bramy wjazdowej, którą otwiera się po uprzednim zgłoszeniu do Proboszcza.

 2. Dopuszcza się możliwość wjazdu pojazdami na teren cmentarza we wszystkie dni oprócz niedziel i świąt w godz. 800 do 2000.

 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi, porządku i szacunku należnego zmarłym.

 4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu oraz zabezpieczenie lub ubezpieczenia elementów nagrobka spoczywa na osobie urządzającej grób.

 5. Śmieci należy wyrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników znajdujących się na zewnątrz cmentarza.

§ 2

 1. Cmentarzem administruje i zarządza Proboszcz Parafii NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie.

 2. Formalności związane z pobraniem opłat za usługi cmentarne oraz wyznaczeniem miejsca pochówku, załatwiane są w Kancelarii Parafialnej.

 3. Za korzystanie z cmentarza i usługi cmentarne pobiera się opłaty według cennika opłat zatwierdzonego przez Proboszcza Parafii.

 4. Zgłoszenie przygotowania grobu (w grobie już istniejącym lub w nowym miejscu) należy złożyć u Proboszcza na minimum 24 godz. przed przewidywanym terminem pochówku, a w przypadku grobu murowanego na minimum 48 godz. przed przewidywanym terminem pochówku.

§ 3

Do podstawowych zadań Administracji Cmentarza należy:

 1. Wyznaczanie kwater grzebalnych oraz wydzierżawianie miejsc grzebalnych pod groby zastrzeżone jest Proboszczowi Parafii.

 2. (Przedłużanie dzierżawy na dalsze lata.) Zwyczajem parafii jest uiszczanie opłaty przy budowie nowego pomnika, wymianie lub remoncie - zgodnie ze statutem Nr 662 Synodu Diecezji Łomżyńskiej.

(Opłatę za dzierżawę grobu uiszcza się jednorazowo na okres 20 lat. Groby, które nie będą miały ponowionej dzierżawy po 20 latach od ostatniego pochowania przejdą do dyspozycji Parafii.)

 1. Świadczenie usług cmentarnych w zakresie i według cennika usług.

 2. Nadzór nad przygotowaniem grobu do pogrzebu oraz nad ekshumacją zwłok.

a) Przygotowaniem grobu zajmuje się grabarz cmentarny.

 1. Zakładanie i prowadzenie dokumentacji obowiązującej w cmentarnictwie: wpisu do księgi ewidencji zmarłych, pochowanych na cmentarzu i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.

 2. Utrzymanie ładu i porządku na cmentarzu oraz utrzymanie dróg wewnętrznych, zieleni, zabezpieczenie pojemników na nieczystości, wywóz odpadów.

 

II. Zagospodarowanie cmentarzy i ich utrzymanie.

§4

Stawianie i przebudowa pomników odbywa się po uzyskaniu zgody wydanej przez Proboszcza Parafii. W tym celu należy powiadomić Kancelarię Parafialną przed rozpoczęciem prac remontowych.

 

§5

Przy budowaniu grobowca i pomnika nie wolno naruszać dóbr nabytych osób posiadających groby obok. Po zakończonym remoncie właściciel winien uporządkować teren wokół swego grobu, pozostawiając ład i porządek.

 

§6

Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem.

 

§7

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonywana:

 1. na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok oraz po uzyskaniu zezwolenia i pod nadzorem właściwego inspektora sanitarnego;

 2. na zarządzenie prokuratora lub sądu;

 3. ekshumacji zwłok można dokonać w okresie od 16.10 do 15.04, we wczesnych godzinach rannych, podczas chłodnej pory roku.

O zamierzonej Ekshumacji zwłok i szczątków należy zawiadomić właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, który:

 • wykonuje nadzór nad ekshumacją;

 • może zezwolić na wykonanie jej w innym czasie przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

2.Przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane.

3.O zamierzonej ekshumacji na cmentarzu parafialnym należy powiadomić Kancelarię Parafialną.

4.Wolne miejsca po ekshumacji przechodzą do dyspozycji Proboszcza Parafii.

 

§8

Administracja cmentarza wyznaniowego jest zobowiązana umożliwić pochowanie na tym cmentarzu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących. Administracja cmentarza wyznaniowego nie może odmówić pochowania zwłok osób, które posiadają nabyte prawe do pochówku w określonym miejscu tego cmentarza.

 

 

III. Tryb i sposób załatwiania spraw w Kancelarii Parafialnej.

 

§9

 1. Osobami uprawnionymi do pochowania zmarłego, sprawowania opieki nad grobem i postawienia lub demontażu nagrobka są krewni wg podanej kolejności:

 1. małżonek (ka)

 2. krewni zstępni (dzieci, wnukowie itd.)

 3. krewni wstępni ( rodzice, dziadkowie itd.)

 4. krewni linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa

 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

 6. inne osoby, które zobowiązały się do sprawowania opieki nad gro bem

 7. prawo do pochowania zwłok maja organy wojskowe, organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne, a nadto każda osoba, która przy braku osób uprawnionych zobowiąże się do tego.

 1. Posiadane prawa, o którym mowa w ust.1 nie upoważnia do odstępowania grobu osobom trzecim.

§10

Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu parafialnym następuje po przedstawieniu przez osobę uprawniona (§8 regulaminu) Administracji Cmentarza wymaganych dokumentów, w tym karty zgonu dla celów pochowania zwłok zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. W przypadkach w których zachodzi uzasadnione podejrzenie ,że przyczyna zgonu było przestępstwo, wymagane jest dodatkowo zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok

§11

Osoba zajmująca się pochowaniem zmarłego jest zobowiązana do udokumentowania stopnia pokrewieństwa, bądź powinowactwa w stosunku do osoby zmarłej lub innych uprawnień wynikających z §8 ust.1 lit. g, w celu ustalenia uprawnień do pochowania zwłok.

§12

Zwyczajem parafii jest uiszczanie opłaty przy budowie nowego pomnika, wymianie lub remoncie - zgodnie ze statutem Nr 662 Synodu Diecezji Łomżyńskiej.

 

IV. Postanowienia porządkowe

§13

 1. Wszelką działalność na terenie cmentarza mogą prowadzić wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione do jej prowadzenia na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 2. Wszyscy wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich i budowlanych mogą sprowadzić sprzęt i materiały na teren cmentarza oraz wykonać powierzone im prace na cmentarzu tylko w dni robocze (poniedziałek - sobota) od godziny 800 do 2000, po zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu i sposobu z Proboszczem.

 3. Zabrania się samowolnego składowania w dowolnej części cmentarza lub w pojemnikach na śmieci: ziemi, gruzu, resztek zapraw cementowych oraz zbędnych elementów nagrobkowych.

 4. Zabrania się przygotowywania betonu lub innych zapraw na alejkach cmentarnych.

§14

Ze względu na powagę cmentarza, jako miejsca pochówku (ostatniego spoczynku) zabrania się:

 1. spożywania alkoholu, względnie przebywania na terenia cmentarza w stanie nietrzeźwym,

 2. wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi i konnymi bez uprzedniego uzyskania zgody Proboszcza

 3. samowolnego ustawienia ławek, ogrodzeń, okładania grobów itp.

 4. samowolnego ustawiania, przestawiania pojemników na śmieci,

 5. niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu cmentarza,

 6. palenia ognisk,

 7. wprowadzania psów i innych zwierząt,

 8. przebywania dzieci do lat 8 bez opieki osób starszych,

 9. samowolnego sadzenia drzew,

 10. ustawiania nagrobków przez osoby nieuprawnione,

 11. umieszczania napisów, plansz, reklam, itp. na terenie i w obrębie cmentarza bez uzyskania zgody Proboszcza Parafii,

 12. prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego.

§15

Uwagi i wnioski dotyczące cmentarza można zgłaszać w Kancelarii Parafialnej.

 

§16

Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności przewidzianej w przepisach o wykroczeniach.