Wyszukaj grób

REGULAMIN
CMENTARZA PARAFIALNEGO

 w Świętochłowicach - Zgodzie   przy ul. Wiśniowej

Administratorem cmentarza jest :

Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika
w Świętochłowicach - Zgodzie
ul. Wojska Polskiego 13        tel. 32 245 39 39


Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy.
Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i miejsc pochówku, jako ściśle związanych z gruntem oraz urządzeń znajdujących się na terenie Cmentarza.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na jego terenie prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

 

Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

 

§ 1

 • Proboszcz Parafii św. Józefa w Świętochłowicach jest Administratorem i zarządcą Cmentarza Parafialnego w Świętochłowicach – Zgodzie.

§ 2

 • Załatwianie spraw pogrzebowych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na Cmentarzu, jak też rezerwacji czy przedłużenia najmu miejsca grobowego oraz innych spraw związanych z działalnością Cmentarza odbywa się w Kancelarii Parafialnej przy ul. Wojska Polskiego 13.
 • Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów:

             1) karta zgonu dla celów pochowania zwłok,

            2) odpis skróconego aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 • W przypadku zgłoszenia pochówku zwłok Zarządca i Administrator Cmentarza mogą żądać od osoby upoważnionej do pochowania zwłok udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa poprzez przedłożenie do wglądu odpisu aktu stanu cywilnego, dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.

§ 3

 • Na Cmentarzu Parafialnym urządza się groby:

1) grób ziemnym pojedynczy - dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią.

2) grób podwójny ziemny (rodzinny) – dół w ziemi, w którym trumny są składane obok siebie na jednym poziomie, zasypane ziemią.

3) grób murowany pojedynczy - dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami, nad którą zakłada się sklepienie. 

4) grób murowany podwójny -  dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się dwie trumny jedna nad drugą, przedzielone betonem zbrojonym,     nad którymi zakłada się sklepienie.

5) grób murowany urnowy dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się urnę, nad którą zakłada się sklepienie.

6) kolumbarium - budowla z niszami przeznaczonymi do składania urn. 

 

§ 4

 • Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania kwater i sektorów.

§ 5

 • Za opiekę i estetyczny wygląd grobu i wokół grobu odpowiada dysponent lub osoba upoważniona przez dysponenta.

§ 6

 • Wszelkie opłaty cmentarne należy dokonywać w kancelarii parafialnej. Pobierane są następujące opłaty:

-  za rezerwację miejsca grobowego przy pochówku na 20 lat,

-  za dochowanie do istniejącego grobu opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat,

-  za przedłużenie rezerwacji miejsca grobowego po upływie 20 lat,

-  za zezwolenie na wybudowanie lub wymianę pomnika lub nagrobka.

 

§ 7

 • Przedłużenie okresu użycia grobów na dalsze lata możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty). Opóźnienie we wniesieniu tej opłaty nie może przekroczyć 1-go roku.
 • W przypadku opóźnienia dłuższego niż 1 rok Administrator Cmentarza kwalifikuje grób do likwidacji.
 • Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją umieszczoną na stronie internetowej cmentarza.
 • Administrator Cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.
 • Likwidacja grobu obejmuje demontaż wszelkich zabudowań tzn.: nagrobków, krzyży, wszelkiego rodzaju obudów, itp. oraz roślinności posadzonej na tym grobie. Koszt demontażu starego nagrobka ponosi aktualny najemca miejsca grobowego.

§ 8 

 • Groby (w tym groby murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

§ 9 

 • Na Cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od świtu do zapadnięcia zmroku.
 • Gówna brama Cmentarza może być otwarta od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w Soboty od 8.00 do 13.00 po okazaniu Zarządcy pisemnego zezwolenia wydanego przez Administratora Cmentarza.

§ 10

 • Na terenie Cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
 • a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • b) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
 • c) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 • d) wrzucania na teren Cmentarza odpadów spoza obrębu Cmentarza,
 • e) wynoszenia wody poza obręb Cmentarza,
 • f) przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • g) żebractwa,
 • h) wprowadzania zwierząt.
 • i) wykonywania jakichkolwiek prac po godz. 16:00
 • j) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 • Na terenie Cmentarza zabrania się bez uzyskania zgody Administratora Cmentarza dokonywania następujących czynności:

- prac kamieniarskich i budowlanych,

- wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,

- prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,

- umieszczania reklam,

- przenoszenia lub zabierania z Cmentarza jakichkolwiek elementów jego wystroju,

- wylewek betonowych oraz utwardzania gruntu wokoło grobów w sposób uniemożliwiający lub utrudniający spływ wód opadowych oraz kopania sąsiadujących grobów

- ustawiania ławek, kwietników, płotków, ogrodzeń, itp. poza wyznaczonym miejscem grobowym

 • W przypadku naruszenia postanowień zawartych w § 10 Administrator Cmentarza podejmie niezwłoczne działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na Cmentarzu na koszt osoby nie przestrzegającej Regulaminu.
 • Za zdemontowane w wyniku powyższej interwencji elementy (takie jak np. ławki, kostki brukowe, płyty chodnikowe, itp.) Administrator Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności a przedmioty uważać się będzie za porzucone w zamiarze wyzbycia się własności.

§11

 • Zasady funkcjonowania firm kamieniarskich i innych firm na terenie Cmentarza Parafialnego ustala administrator Cmentarza w drodze stosownego Zarządzenia.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą stosowane przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Administrator Cmentarza Parafialnego

prob. ks. Bogusław Jonczyk

 

W Świętochłowicach, dn. 01.01.2021.

 

 

Informacje na temat grobów oraz ich status można znaleźć na stronie internetowej:

 

https://www.ecmentarze.pl/parafia/swietochlowice-zgoda

 

lub      http://www.parafiazgoda.pl/cmentarz.html