Wyszukaj grób

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W SIENNEJ, WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Postanowienia ogólne

§ 1

Teren cmentarza jest własnością Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Siennej.

§ 2

Administratorem cmentarza jest Proboszcz, który czuwa nad przestrzeganiem zasad dotyczących sakralnego charakteru miejsca, bezpieczeństwa i przyjętego planu zagospodarowania. Wykonuje on swoje zadania przy wsparciu przedstawicieli Rady Duszpasterskiej.

Postanowienia porządkowe

§ 3

Cmentarz jest otwarty codziennie przez cały rok. Bramy wjazdowe po uprzednim ustaleniu z Administratorem, Zakładem pogrzebowym, któremu została zlecona troska nad cmentarzem, lub dozorcą cmentarza. Wjazd pojazdami mechanicznymi jest możliwy tylko na aleję główną cmentarza, odpowiednio utwardzoną.

§ 4

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu. Nieczystości należy składać do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.

2. Woda na terenie cmentarza może być używana jedynie do celów gospodarczych.

§ 5

Na terenie cmentarza zakazuje się:

a. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora, lub dozorcy cmentarza;

b. wprowadzania zwierząt;

c. zakłócania ciszy;

d. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, a także przebywania na jego terenie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;

e. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;

f. palenia śmieci lub wyrzucania ich poza miejscami do tego przeznaczonymi;

g. ustawiania ławek, płotów oraz innych konstrukcji utrudniających poruszanie się po jego terenie;

h. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego oraz utwardzania powierzchni w jego obrębie;

i. samowolnego wykonywania prac budowalnych i przemieszczania nagrobków;

j. samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

k. prowadzenia działalności zarobkowej, w tym handlowej;

l. prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym i marketingowym;

m. dokonywania innych czynności, które sprzeciwiają się świętości i powadze miejsca.

 

§ 6

Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, zjawisk i katastrof naturalnych, itp. Od następstw tych zdarzeń i zjawisk dysponent grobu może wykupić sobie odrębne ubezpieczenie u dowolnego ubezpieczyciela (który takie ubezpieczenie oferuje).

 

Groby i prawo do ich nabycia

§ 7

1.Osoba nabywająca prawo do grobu lub też odpowiedzialna za pochowanie zwłok zawiera umowę z Administratorem przez fakt wpłaty pokładnego ( tj. opłata placowa, mogilna na rzecz parafii). Dokonując tej czynności strony winny określić rodzaj grobu i jego położenie oraz wskazać dysponenta grobu.

§ 8

Dysponent grobu jak również wykonawcy opaski grobu ziemnego, pomnika lub grobowca, w chwili wykupu miejsca grzebalnego na cmentarzu, są informowani przez Administratora lub dozorcę cmentarza.

§ 9

1. Zmiana dysponenta grobu może dokonać się na skutek przepisania pokwitowania (umowy) na nową osobę.

2. Jeśli osoba dysponująca grobem nie żyje, prawo do wniesienia powtórnej opłaty za grób przechodzi na osobę, która dokonała jej pochowania, chyba że inna osoba przedstawi odpowiednie orzeczenie sądu o prawie do dysponowania grobem. W przypadku, gdy osoba dokonująca pochówku dysponenta grobu również umiera, następuje okres karencji wynoszący 2 lata, tak, by krewni mogli wyrazić swoje zainteresowanie co do dalszej troski o grób.

3. Po upływie 20 lat od pochówku i karencji, gdy nikt nie wyrazi chęci troski o grób, miejsce przechodzi do dyspozycji Administratora cmentarza, w celu dokonania następnych pochówków.

§ 10

1. Pierwszeństwo do powtórnej opłaty grobu ma osoba, na którą jest wystawione imienne pokwitowanie.

2. Za pisemną zgodą osoby posiadającej pierwszeństwo uiszczenia powtórnej opłaty, można wystawić pokwitowanie na inną osobę, będącą w stosunku pokrewieństwa do osoby zmarłej.

3. Dysponent grobu może zrzec się swego uprawnienia na rzecz członków rodziny zmarłego. Zrzeczenie osiąga swój skutek prawny po wyrażeniu zgody przez Administratora.

§ 11

1. W przypadku, gdy osoba, która nabyła prawo do grobu wielomiejscowego zmarła, mogą w nim być jeszcze pochowane pozostałe wskazane przez nią osoby.

2. W przypadku, gdy osoba mająca prawo do grobu wielomiejscowego zmarła bez wskazania osób, o których mowa w ust. 1, w grobie tym mogą być także pochowani inni zmarli, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez najbliższą rodzinę (osoby uprawione) zmarłego dysponenta grobu.

§ 12

1. Dopuszcza się możliwość dokonania rezerwacji miejsca grzebalnego i miejsca pod budowę grobu murowanego na okres 5 lat. Rezerwacja rozpoczyna się z chwilą jej opłacenia i po upływie terminu może być przedłużana.

2. Zakazuje się wykupywania przez firmy miejsc grzebalnych w celu ich późniejszego odsprzedania. Administrator może jednak polecić wybudowanie kilku piwnic rezerwowych, za których wykonanie, przy wykupie miejsca grzebalnego, zapłaci dysponent grobu.

3. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezerwacji zwłoki osoby zmarłej zostały pochowane w innym miejscu grzebalnym, zarezerwowany plac przechodzi do dyspozycji Administratora. W takim wypadku, jak również przy zrzeczeniu się praw do grobu murowanego, Administrator nie wypłaca dysponentowi odszkodowania oraz nie zwraca wniesionej już opłaty.

§ 13

1. Jeżeli na cmentarzu znajduje się zaniedbany i bezpowrotnie niszczejący grób mający walory zabytku, , to Administrator – po upewnieniu się, że dotychczasowy dysponent grobu jak i jego krewni nie są zainteresowani prolongatą i przeprowadzeniem działań konserwatorskich – może udostępnić go innej osobie, która przeprowadzi konieczne naprawy i otrzyma prawo do dochowania.

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii Diecezjalnego Konserwatora Zabytków oraz publicznego podania informacji o możliwości składania ofert.

3. Prowadzenie prac budowlanych i rewitalizacyjnych wymaga zastosowania się do wskazań odpowiedniego konserwatora zabytków.

 

Zagospodarowanie cmentarza i prowadzenie na nim prac

§ 14

1. Wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych na cmentarzu, zarówno osobiście, jak i na podstawie zgody jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Administratora, i w porozumieniu z dozorcą cmentarza, którego mianuje Administrator.

2. Zakazuje się używania sprzętu ciężkiego (koparek) przy kopaniu grobów na starych grobach, zawierających szczątki ludzkie.

§ 15

1. Prace budowlane i renowacyjne mogą odbywać się wyłącznie w dni robocze w godzinach otwarcia cmentarza. Odstępstwo od ww. reguły wymaga uprzedniej aprobaty Administratora.

2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać powagi miejsca oraz kolidować z ceremoniami pogrzebowymi.

3. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych lub poza nimi bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.

4. Ziemia, gruz oraz inne odpady budowlane muszą być usunięte poza teren cmentarza przez wykonującego pracę i na jego koszt.

5. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć pozwolenie Administratora.

6. Administrator cmentarza, także Zakład Pogrzebowy, któremu została zlecona opieka nad cmentarzem, oraz dozorca cmentarza, ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz materiałów budowlanych, używanych w trakcie prac na cmentarzu.

§ 16

1. Wykonawca prac budowlanych i renowacyjnych odpowiada zarówno za wyrządzone przez siebie szkody, jak i za szkody spowodowane przez jego pracowników oraz inne osoby, którym zlecił prace na cmentarzu.

2. Administrator w zależności od zaistniałej szkody lub wywołanego zgorszenia, posiada prawo do stałego lub czasowego zakazu działalności na cmentarzu wykonawcy, który nie przestrzega obowiązujących norm, w tym niniejszego regulaminu.

 

Dokonywanie ekshumacji

§ 17

Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich jest dokonywana na wniosek osób uprawnionych i powinna odbywać się w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Należy przy tym zachować przepisy i zarządzenia wydane przez odpowiednie organy władzy państwowej.

 

Opłaty cmentarne

§ 18

1. Opłaty cmentarne wynikają z kosztów funkcjonowania cmentarza oraz konieczności wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych. Są one pobierane od miejsca grzebalnego, a ich wysokość zależy od rodzaju grobu i jest ustalona przez Administratora w porozumieniu z Radą Parafialną.

2. Dysponent grobu ziemnego winien uzyskać zezwolenie Administratora na wzniesienie pomnika, nagrobka lub wykonania obmurowania grobu i wnieść opłatę z tego tytułu, chyba że uczynił to przy opłacie miejsca grzebalnego.

3. Opłaty za prawo do grobu pobierane są na okres 20 lat. Po upływie tego okresu prawo do grobu może zostać prolongowane. W przypadku braku prolongaty grób może zostać poddany likwidacji, a miejsce wykorzystane do pochowania innej osoby, z tym że nowy dysponent grobu pokrywa koszty związane z pogłębieniem grobu i pochowaniem znajdujących się w nim szczątków.

4. Ustala się, że okres karencji po upływie 20 lat wynosi 2 lata. Po upływie tego okresu nagrobki na miejscach ponownie nieopłaconych przechodzą do dyspozycji Administratora, a ich właścicielom nie przysługuje odszkodowanie.

5. Dysponent grobu murowanego wieloosobowego po upływie 20 lat, jest obowiązany do uiszczenia opłaty związanej z prolongatą. Dysponent grobu murowanego partycypuje w kosztach utrzymania cmentarza.

6. Zestawienie wysokości ustalonych opłat znajduje się na tablicy ogłoszeń, u Administratora i Dozorcy cmentarza:

 

Przepis końcowy

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Instrukcja o Cmentarzu Parafialnym w Diecezji Tarnowskiej z dnia 06 marca 2019 roku.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2023

Administrator cmentarza

Ks. M. Kilian

(podpis Proboszcza)

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, z dnia 7 marca 2008 r. Dz.U.2008 nr 48 poz. 248):

Minimalne wymiary grobu ziemnego pojedynczego, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m. Pozostałe groby ziemne pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami powinny mieć wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1.0 m, głębokość 1,7 m. Groby pojedyncze ziemne, w których składa się urnę, mają mieć wymiary: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

Groby murowane powinny mieć następujące wymiary minimalne:

a. pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;

b. Pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.