I
Opłaty Cmentarne

Grób ziemny - 50.00 zł /rok (opłata na 20 lat)
Nisza urnowa – 50.00 zł /rok (opłata na 25 lat)
Grób dziecięcy - 30.00 zł /rok (opłata na 20 lat)
Grobowiec - 70.00 zł /rok (opłata na 50 lat)

 

 

II
Regulamin Cmentarza Parafialnego

 REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W RYBNIKU

 *****************************

 1. Administratorem cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Bolesnej w siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Franciszka Rybnickiego 2.

 2. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest od godziny 7.00 do zmroku

 3. Na cmentarzu obowiązuje zachowanie ciszy

 4. Na terenie cmentarza zabrania się:

  • Wjeżdżania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem pojazdów uprawnionych.

  • Stawiania nagrobka lub budowanie grobowca bez zgody organu administracyjnego.

  • Uszkadzania grobów i grobowców.

  • Niszczenia zieleni i urządzeń cmentarnych.

  • Składowania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi.

  • Wprowadzania psów.

 5. Dzierżawa miejsca pochówku obejmuje:

  • W przypadku grobu tradycyjnego ziemnego 20 lat;

  • W przypadku grobowca murowanego 50 lat;

  • W przypadku niszy urnowej 25 lat;

  • Po tym okresie dzierżawa grobu może być przedłużona po uiszczeniu stosownej opłaty w kancelarii parafialnej Matki Bożej Bolesnej przy ulicy Franciszka Rybnickiego 2.

 1. Groby nieopłacone będą sukcesywnie przekopywane.

 2. Tracą ważność tabliczki z napisem „Grób opłacony”

 3. Dysponent grobu powinien zapoznać się z „Regulaminem obowiązującym dysponenta grobu na Cmentarzu Parafialnym Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku”. Treść w/w regulaminu znajduje się na stronie internetowej parafii lub też można go otrzymać w wersji papierowej w kancelarii parafialnej.

 

 

III
Regulamin Dysponenta Grobu

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DYSPONENTA GROBU NA CMENTARZU PARAFIALNYM

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W RYBNIKU

++++++++++++++++++++++++++

 1. Grób zmarłego/ej……………………………………………………... znajduje się:

  • Kwatera - 

  • Pole -

  • Rząd 

  • Grób 

 2. Miejsce opłacono do roku ……………………………

 3. Rodzaj grobu /niepotrzebne skreślić/:

  • Pojedynczy

  • Podwójny

  • Potrójny

  • Grobowiec /1-miejscowy, 2-miejscowy, 3-miejscowy/

  • Dziecięcy

  • Inny…………………………

 4. Na grobie można ustawić nagrobek o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu, który zgodnie z treścią §10 i §11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków ( U. 48 poz. 284) może wynosić:

  • groby ziemne:

   • pojedyncze – dla dziecka do lat 6: - długość 1,2 m, szerokość 0,6 m

   • pozostałe pojedyncze: - długość 2,0 m, szerokość 1,0 m

   • rodzinne – trumny składane obok siebie: - długość 2,0 m, szerokość 1,8 m

  • groby murowane:

   • pojedyncze - długość 2,2 m., szerokość 0,8 m

   • rodzinne - długość 2,2 m., szerokość 1,60 m

  • Przed ustawieniem nowego nagrobka należy uzyskać pisemne zezwolenie w kancelarii Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej przedstawiając dokument z firmy kamieniarskiej i wnieść opłatę (w archidiecezji katowickiej opłata za postawienie nagrobka wynosi 10% jego wartości).

 5. Przejścia między grobami powinny mieć szerokość co najmniej 0,3 – 0,4 m (z każdej strony) i mogą być zagospodarowane wyłącznie za pisemną zgodą Administratora cmentarza Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Bolesnej lub pani Grabarza na warunkach przez nich określonych (§13 powołanego w pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury). Na własną odpowiedzialność można utwardzać otoczenie grobu z materiału nieoszlifowanego np.: płytki chodnikowe, czy kostki (betonowe lub granitowe itp.) lub materiałem sypkim np. grys, żwir, tłuczeń itp. Ustawione ławki, posadzone krzewy itp. nie mogą zawężać wyznaczonych przejść między grobami.

 6. W kwaterze grobów tradycyjnych ziemnych oraz dziecięcych, opłatę za zachowanie grobu ustala się następująco: za każdy rok różnicy pomiędzy ostatnim pochówkiem, a rokiem, w którym nastąpi koniec ważności opłaty za grób x stawkę za każdy rok do pełnych 20 lat W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobu. Przedłużenie rezerwacji grobów tradycyjnych ustala się na kolejne 20 lat.

 7. W kwaterze grobów murowanych za grobowce opłatę za zachowanie grobowca ustala się następująco: za każdy rok różnicy między ostatnim pochówkiem a rokiem, w którym nastąpi koniec ważności opłaty za grobowiec x stawkę za każdy rok do pełnych 50 lat. W/w opłata obowiązuje również przy włożeniu urny do grobowca. Przedłużenie rezerwacji grobowca ustala się na kolejne 50 lat.

 8. Informujemy, że podczas prac grabarskich, wymienione w pkt. 5 elementy mogą zostać rozebrane i złożone obok grobu. Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia oraz nie doprowadza do stanu pierwotnego rozebranych elementów.

 9. Administracja Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia nagrobka powstałe w szczególności wskutek zdarzeń losowych i siły wyższej (m.in.: gwałtowne opady deszczu, burze, powodzie, awarie wodociągowe, zamieszki itp.).

 10. Zachęcamy dysponentów do prywatnego ubezpieczenia pomników od zdarzeń losowych.

 

Ostatnia aktualizacja:

Rybnik, dnia 1 czerwca 2022 roku

Administracja cmentarza 

Parafia Matki Bożej Bolesnej

w Rybniku