Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis CashBill S.A.

 • Strona internetowa​ https://www.parafiapsary.pl/ jest prowadzona przez parafię pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła (zwaną dalej Parafią) z siedzibą:
 • ul. Zwycięstwa 40

  42-512 Psary

  Tel: 48604445094

  NIP: 6252128470

 • Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis CashBill S.A. (https://www.cashbill.pl/)
 • Serwis CashBill S.A. umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na cele kultu religijnego oraz bieżące funkcjonowanie parafii​.
 • Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 • Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu CashBill S.A.
 • Przekierowanie do serwisu cashbill następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą​ umieszczonego na stronie Parafii​ ​https://www.parafiapsary.pl/. Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  • przelew elektroniczny - przelewy obsługiwane przez CashBill S.A.;
 • Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności CashBill nie podlegają zwrotom.
 • Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia.
  Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest CashBill S.A. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 • Darczyńca w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 • Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 • Użytkownik serwisu Cashbill może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w pkt. 5 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
  Reklamacje dotyczące Usługi Płatności Cashbill można składać w formie:
  • Pisemnej
   rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.)
  • Ustnej
   telefonicznie na numer: 32 438 45 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Cashbill
  • Elektronicznie
   za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.cashbill.pl/
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.