Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza Parafialnego

 

§ 1. Przepisy ogólne


1. Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Pęczniewie jest Parafia Rzymskokatoliocka pw. św. Katarzyny Panny i Męczennicy w Pęczniewie.


2. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.


3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

 

§ 2. Postanowienia porządkowe


1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.


2. Na terenie cmentarza zakazuje się:
a. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.
b. Zaśmiecania terenu – bezwzględnie zabrania się dowożenia czy donoszenia śmieci z zewnątrz.
c. Wprowadzania zwierząt.
d. Palenia tytoniu.
e. Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.
f. Samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza.
g. samowolnego zagospodarowania terenów wokół grobów bez uzgodnienia z Zarządcą.
h. Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza.
i. Prowadzenia akwizycji i samodzielnego umieszczania reklam.


3. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach – obowiązuje segregacja odpadów !!!.


4. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
Zarządca cmentarza zobowiązuje się opłacać ubezpieczenie grobów w zakresie dewastacji i klęsk żywiołowych


5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):
a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;
e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;
f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.
 
§ 3. Opłaty


1. Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na  Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną itp.


2. Opłaty są pobierane z tytułu:
a. Rezerwacji miejsca cmentarnego
b. Udostępnienia miejsca grzebalnego
c. Przedłużenia dzierżawy grobu
d. Stawiania nowego pomnika lub wymiany starego pomnika – wymaga zezwolenia minimum 2 tygodnie wcześniej. Gruz i pozostałości nagrobków usuwa z Cmentarza firma kamieniarska lub dysponent grobu we własnym zakresie.
e. wywozu śmieci i udostępnienia wody


3. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.

 

§ 4. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin wszedł w życie w dniu ogłoszenia, tj. 09 marca 2021r.