Wyszukaj grób

Regulamin Cmentarza Parafialnego§ 1. Przepisy ogólne

 1. Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Ożarowie przy ul. Sandomierskiej jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. i M. w Ożarowie. 

 2. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.

 3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.§ 2. Postanowienia porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.

 2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

 2. zaśmiecania terenu,
 3. wprowadzania zwierząt,

 4. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

 5. samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków oraz innych bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza,

 6. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza,

 7. sadzenia drzew i krzewów bez zezwolenia Zarządcy Cmentarza.
 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

 3. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem. 
 4. Na takie czynności jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, posadowienie ławki wymagane jest uzyskanie zgody Zarządcy Cmentarza. 

     7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i                  szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.

 

 

§ 3. Opłaty

 1. Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną itp.

 2. Opłaty są pobierane z tytułu:

 1. rezerwacji i udostępnienia miejsca grzebalnego,

 2. przedłużenia dzierżawy grobu,

 3. stawiania nowego lub wymiany starego nagrobka/pomnika,

 4. wywozu śmieci.

 1. Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 17 października 2022 roku. 

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.