Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA

 

Cmentarz jest miejscem modlitwy i zadumy, dlatego należy poczuwać się do godnego zachowania i uszanować jego świętość.

 

1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Niedźwiadzie.

 

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu opiekę nad cmentarzem sprawuje Rada Parafialna.

 

3. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie czynności i prace na cmentarzu: pogrzeb, ekshumacja, likwidacja grobu, postawienie pomnika, remont pomnika, położenie betonowych podestów przy grobie, stawianie ławek, sadzenie i wycinanie drzew lub krzewów.

 

4. Miejsca pod groby i rezerwację miejsca na cmentarzu wyznacza administrator cmentarza.

 

5. Opłaty cmentarne ustalane są i pobierane za porozumieniem z administratorem cmentarza.

 

6. Prace związane z wykopaniem grobu i dotyczące ogólnej estetyki cmentarza wykonują osoby, z którymi administrator cmentarza zawarł stosowne umowy.

 

7. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania przez osoby mające groby bliskich na cmentarzu i miejsca rezerwowe.

 

8. Należy utrzymać porządek grobów i miejsc rezerwowych. Dotyczy to również otoczenia grobów i miejsc rezerwowych. Osoby rezerwujące miejsca na cmentarzu zobowiązuje się do oznakowania ich tabliczką z napisem: ,,miejsce zajęte”.

 

9. Zabrania się zaśmiecania cmentarza. Śmieci i odpady pochodzące z cmentarza, po wcześniejszej segregacji, należy składać w miejscu do tego przeznaczonym. Znicze i kwiaty z grobów, porządkuje rodzina we własnym zakresie. Zabrania się składowania śmieci i odpadów nie pochodzących z cmentarza.

 

10. Należy zadbać o uporządkowanie miejsca po wykonanych pracach. Zabrania się składowania w kontenerze na śmieci i w innych miejscach cmentarza gruzu, pomników po ich demontażu, odpadów ziemi. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika, ziemię, stare wieńce, itp. należy usunąć z cmentarza we własnym zakresie lub złożyć w wyznaczonym miejscu.

 

11. Zabrania się korzystania z wody z sieci wodociągowej na cmentarzu do celów innych niż cmentarne.

 

12. Na terenie cmentarza można przebywać od rana do zmroku.

 

13. Zabrania się wprowadzania zwierząt.

 

14. Obowiązuje zakaz umieszczania na cmentarzu i jego ogrodzeniu reklam i ogłoszeń. Klepsydry, ogłoszenia, reklamy, itp. za zgodą administratora można zamieścić na tablicy informacyjnej.

 

15. Należy dostosować się do informacji i poleceń zamieszczonych na tablicy informacyjnej cmentarza.

 

ADMINISTRATOR CMENTARZA