Wyszukaj grób

Na podstawie Deretu Biskupa Kaliskiego

zawartego w Pierwszym Synodzie

Diecezji Kaliskiej z dn. 25.03.2009r.

 

 

Regulamin Cmentarza Parafialnego

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego

w Giżycach.

 

 

§ 1

 

Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.

 

 

§ 2

 

Właścicielem cmentarza parafialnego jest Parafia pw. Przemienienia Pańskiego, Giżyce 3; 63-520 Giżyce.

 

 

§ 3

 

Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii parafialnej w soboty w godz. 9.00 – 12.00,

a sprawy pogrzebowe w dowolnym momencie.

 

 

§ 4

 

Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.

 

 

§ 5

 

Zgodnie z prawem cmentarnym przy pochówku obowiązuje opłata dzierżawy na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne lata.

 

 

§ 6

 

W przypadku nieprzedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.

 

 

§ 7

 

Dysponent grobu lub inni opiekunowie grobu są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.

 

 

§ 8

 

Na grobach można ustawiać nagrobki, po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 10% od wartości nagrobka.

 

 

§ 9

 

Zakazuje się:

- samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie zieleni, usuwanie pomników, umieszczanie ławek);

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

- picia alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających;

- zanieczyszczania terenu cmentarza;

- poruszania się pojazdami mechanicznymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;

- wprowadzania zwierząt;

- wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.

 

 

§ 10

 

Zakazuje się wykonywania prac kamieniarskich i murarskich na cmentarzu w okresach:

 

od  25 października  do  11 listopada

 

od  20 grudnia  do  6 stycznia

 

 

§ 11

 

Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być posegregowane i składowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscach.

 

 

§ 12

 

Stare nagrobki i gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny.

 

 

§ 13

 

Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

 

§ 14

 

Regulamin wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.