Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W DZIETRZNIKACH 

 

Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach.
Celem umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca, oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 1.

1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii.
2.W imieniu zarządcy, czynności administracyjne na cmentarzu wykonują grabarze.
3.Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
4.Wszelkie sprawy z zarządcą załatwiać należy w kancelarii parafialnej.

§ 2.

1. Na cmentarzu urządza się groby ziemne i murowane, groby głębinowe, oraz nagrobki.
2. Nie ma możliwości wykupywania i rezerwowania miejsc pod przyszłe pochówki.
3. Do dysponowania miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawnieni są krewni zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295.
4. Groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
5. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym już istniejącym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.
6. W przypadku zrzeczenia się prawa do grobu zarząd cmentarza wypłaca jego dysponentowi ekwiwalent za poniesione koszty budowy grobu z uwzględnieniem wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę.
7. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również  w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu.
8. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.

 § 3.

1. Usytuowanie grobu i nagrobka musi być zgodne z istniejącym porządkiem zagospodarowania cmentarza, a jego wymiary winny być zgodne z obowiązującymi.
2. Obowiązujące wymiary grobów i nagrobków w centymetrach:

 • grób ziemny pojedynczy: szerokość – 90, długość – 220, głębokość – 140
 • grób ziemny podwójny: szerokość – 180, długość i głębokość j.w.
 • grób głębinowy: szerokość i długość j.w., głębokość – 210
 • nagrobek murowany pojedynczy: 110 x 240
 • nagrobek murowany podwójny: 200 x 240

3. Odległość między grobami musi wynosić 30 cm.

 § 4.

1. Na cmentarzu obowiązują opłaty eksploatacyjne:
  1.za miejsce pod grób ziemny pojedynczy – 200 PLN,
 2. za miejsce pod grób ziemny podwójny – 400 PLN,
 3. za miejsce pod grób murowany, oraz grób głębinowy – 450 PLN,
 4. za zezwolenie na prace budowlane nagrobka pojedynczego – 300 PLN,
 5. za zezwolenie na prace budowlane nagrobka podwójnego – 500 PLN,
 6. za zezwolenie na remont istniejącego nagrobka – 200 PLN.
2. Opłaty za miejsce, oraz za przedłużenie użytkowania grobu ziemnego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.
3. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny, kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 wspomnianej wyżej ustawy). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
4. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok
lub szczątków ludzkich, miejsce pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób w wysokości proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.
5. W przypadku dochowania do istniejącego grobu, pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce.
6. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac na nagrobkach polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin.

§ 5.

1. Zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy to prac określonych w § 4 ust. 6.
2. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować administratorów cmentarza. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na cmentarzu.
3. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza
lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
4. Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy z nich.
5. Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w § 4. ust. 1 niniejszego regulaminu.
6. Zezwolenie na wykonanie prac zachowuje ważność przez 14 dni kalendarzowych.
7. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
8. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych
do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
9. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych
w wyniku wykonywania prac.
10. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Może odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
11. Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów, jak również osób oraz przewożonych
i przenoszonych materiałów oraz sprzętu.

§ 6.

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
 • zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone
 • niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
 • ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy
 • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu
 • przemieszczania nagrobków
 • przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia
 • przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców
 • prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam
 • sadzenia drzew i krzewów, zabierania czegokolwiek
 • wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza; zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych
 • wprowadzania zwierząt
 • palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie

bez zgody zarządu cmentarza kopania, odkrywania grobów, chowania zmarłych lub ludzkich szczątków

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) i Instrukcji w sprawie zarządu cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Częstochowskiej z dn. 16 grudnia 2009 roku.