Regulamin Cmentarza Parafialnego§ 1. Przepisy ogólne

 1. Właścicielem Cmentarza w Zdzieszowicach jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego, ul. Pokoju 1, 47-330 Zdzieszowice, tel. 77 484 42 37

 2. Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii i działający w imieniu Proboszca na rzecz Parafii,administrator:

 3. Andrzej KLOSE, ul. B.Chrobrego 13, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 77 484 41 85, kom. 798 111 094
 4. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.§ 2. Postanowienia porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.

 2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.

 2. Zaśmiecania terenu.

 3. Wprowadzania zwierząt.

 4. Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.

 5. Samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza.

 6. Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza.

 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):

a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;

e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;

f) miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.

 

 

§ 3. Opłaty

 1. Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną itp.

 2. Opłaty są pobierane z tytułu:

 1. Rezerwacji miejsca cmentarnego

 2. Udostępnienia miejsca grzebalnego

 3. Przedłużenia dzierżawy grobu / brak przedłużenia dzierżawy skutkuje likwidacją grobu na koszt opiekuna grobu /

 1. Wszelkie wpłaty dotyczące cmentarza należy dokonywać na konto parafialne: nr 45 8883 1015 2002 0013 8888 0001

 2. przedłużenie dzierżawy na 20 lat - opłata 400zł od grobu pojedynczego / w tytule wpisujemy imię i nazwisko zmarłej osoby, sektor, rząd i numer kwatery /§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Aktualizacja regulaminu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 29.10.2020

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw oraz Instrukcja Synodalna  o cmentarzach grzebalnych z 2005 roku