Wyciąg z regulaminu cmentarza Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała w Bolesławiu

 1. Cmentarz jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu.

2) Administrowaniem cmentarza zajmuje się Proboszcz Parafii, wykonujący wszelakie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych.

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie od rana do zmroku. Przebywający na cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o prządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
 2. Zabrania się:
 • -wjazdu wszelkimi pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza
 • -wprowadzania zwierząt
 • -zanieczyszczania cmentarza
 • -samowolnego usuwania drzew i krzewów
 • palenia papierosów i spożywania alkoholu
 • umieszczania reklam
 1. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu możliwe jest tylko w dni robocze i wyłącznie za zgodą Administratora cmentarza. Takiej zgody wymaga:
 • ekshumacja zwłok
 • budowa nowego pomnika
 • remont pomnika (naprawa, bądź wymiana płyty , tablicy)
 • budowa ławek i kwietników zdobniczych przy grobie.
 1. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie pomnika pobierane są opłaty, które wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
 2. Osoba wnosząca opłatę za miejsce na cmentarzu nie nabiera praw własności do opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie czasowym ( 20 lat) dysponentem.
 3. Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona opłaty, celem przedłużenia dalszego użytkowania grobu, traktowane to będzie jako rezygnacja z dalszego użytkowania grobu.
 4. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty pogrzebu.
 5. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu lub nagrobka oraz bezpośredniego jego otoczenia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.
 6. Osobą uprawnioną do kopania grobów, otwierania grobowców jest grabarz, zatrudniony przez zarządcę cmentarza. Wykonywanie tych prac przez inne osoby jest możliwe po uprzednim przedstawieniu administratorowi cmentarza odpowiednich uprawnień.
 7. Kamieniarz ma prawo wykonywać swoje prace na cmentarzu tylko wtedy, gdy ma na to stosowne zezwolenie. Przy wykonywaniu prac zobowiązany jest do zachowania przepisów dotyczących poszczególnych grobów i nagrobków.
 8. Parafia Rzymskokatolicka nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 9. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza załatwiane są w Kancelarii Parafialnej. Tam również dostępny jest pełny regulamin cmentarza i aktualny cennik opłat.