Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych (RODO) poniżej znajdują się informacje niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych (dalej „Administrator”) na niniejszej stronie internetowej jest Cmentarz parafii św. Wawrzyńca w Lipie. Dane kontaktowe udostępnione zostały w zakładce Kontakt.

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się numerem telefonu 48 340 26 62.

 3. Dane osobowe w Serwisie są przetwarzane z zachowaniem warunków szczególnej staranności dla poszanowania prywatności Użytkowników i mogą być wykorzystywane w następujących celach:

- przesyłania informacji handlowych o Produktach i Usługach Administratora na podstawie zgody Użytkownika (podstawa art. 6 ust.1 lit. a RODO);

- podjęcia działań na żądanie Użytkowników, przed zawarciem umowy, w celu jej zawarcia, przyjęcia oraz wykonania złożonego przez Użytkownika zamówienia oraz świadczenia na rzecz Użytkowników przez Administratora usług – wykonania umowy, rekrutacja (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO);

- realizacji ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, np. związanego z rachunkowością i rozliczeniami, zatrudnienia (art.6 ust.1 lit.c RODO);

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu między Użytkownikiem a Administratorem, dla celów statystycznych związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, dla oceny zainteresowania usługami oferowanymi za pośrednictwem Serwisu, ulepszania jego zawartości oraz ulepszania usług za jego pośrednictwem - co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

- oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO);

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu Administrator przetwarza lub może przetwarzać odnośne kategorie Danych Osobowych Użytkownika, które użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełnienia formularza Kontaktowego za pośrednictwem Serwisu:

  1. imię;

  2. nazwisko;

  3. firma przedsiębiorcy;

  4. adres e-mail;

  5. dane i dokumenty zamieszczone w treści wiadomości w formularzu kontaktowym.

 2. Podczas korzystania ze Serwisu niektóre Dane Osobowe są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

  1. nazwę dostawcy dostępu do Internetu;

  2. adres IP;

  3. wersję oprogramowania przeglądarki;

  4. system operacyjny komputera;

  5. logi systemowe;

 3. Dane Osobowe Administrator udostępni wyłącznie osobom przez niego upoważnionym przez do Przetwarzania Danych Osobowych, współpracujących z Administratorem, w ramach wykonywania obowiązków powierzonych przez Administratora, którym administrator zlecił w jego imieniu wykonanie czynności wiążących się z koniecznością przetwarzania danych osobowych (Podmioty Przetwarzające) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Administrator korzysta z następujących kategorii podmiotów przetwarzających:

  1. podmiotom świadczącym usługi hostingowe,

  2. podmiotom świadczącym usługi księgowe;

  3. pomiotom świadczącym w sposób profesjonalny pomoc prawną;

 4. Dane Osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 5. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem lub do czasu zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika, a także po upływie tego terminu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w związku z wykonywaniem umowy (zamówienia), co do zasady terminy te ograniczone są okresami przedawnienia roszczeń wynikającymi z przepisów ogólnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że w praktyce okres przetwarzania danych może okazać się dłuższy w związku z toczeniem się postępowania – sądowego, egzekucyjnego;

  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

  3. marketingowych do czasu, aż podmiot danych sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, lub okaże się, że się zdezaktualizowały.

 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest:

  1. dobrowolne – na etapie korzystania z Serwisu;

  2. może być warunkiem złożenia zamówienia, uzyskania oferty lub innej informacji za pośrednictwem Serwisu;

W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych:

  1. Administrator może odmówić przyjęcia i wykonania zamówienia;

  2. Administrator nie będzie mógł się skontaktować Użytkownikiem i odpowiedzieć na pytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszonego w Serwisie.

 1. Prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii – w szczególności dla uzyskania informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach i przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowania tych danych oraz kryteriach ustalania powyższego okresu, uzyskania kopii danych osobowych w formacie podanym jak poniżej;

 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych) – jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia danych niepełnych;

 3. do usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” – polega na żądaniu usunięcia niektórych lub wszystkich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych nie jest już niezbędne dla osiągnięcia celu dla którego zostały uzyskane, Użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniósł sprzeciw do wykorzystywania jego danych, jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane muszą zostać usunięte celem spełnienia nakazu określonego zachowania się na podstawie przepisów prawa,

 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – pamiętaj, że zgłoszenie żądania, do momentu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych usług, z których korzystanie wiąże się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem;

 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Administratora, będzie oznaczać sprzeciw klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach;

 6. do przenoszenia danych – poprzez prawo żądania udostępnienia swoich danych przez klienta celem ich przeniesienia na inny podmiot, ewentualnie do wyraźnego polecenia ich przeniesienia przez Administratora na podmiot trzeci;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa jego danych;

 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – cofnięcie jest skuteczne od momentu wycofania zgody, nie wpływa na dokonywanie przez Administratora przetwarzania danych zgodnie z prawem, przed jego dokonaniem. Cofnięcie nie oznacza ponoszenia negatywnych konsekwencji, wiąże się jednak z uniemożliwieniem korzystania z usług Administratora jeżeli może przetwarzać dane wyłącznie za zgodą. W celu realizacji uprawnień i żądań Administrator będzie musiał upewnić co do osoby wnioskodawcy a więc odpowiednio zidentyfikować składającego żądanie.