Wyszukaj grób

REGULAMIN CMENTARZA

PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ POD WEZWANIEM

WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W GRABIU

 

 1. Cmentarz jest własnością Parafii pod wezwaniem N.M.P w Grabiu 32, 32-002 Węgrzce Wielkie, Telefon 12 251 13 35. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażania pamięci i czci dla zmarłych, modlitwie za nich. Jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

 2. Administratorem cmentarza jest ks. Proboszcz Parafii I ma do pomocy wyznaczonego zarządcę, który w jego imieniu dba o porządek na cmentarzu i wykonuje konieczne prace:

  Zarządcą cmentarza jest pan Janusz KOSTUCH
  reprezentujący firmę Zakład Usług Pogrzebowych "ZNICZ"
  Całodobowy kontakt, Niepołomice, ul. Grunwaldzka 43,
  tel.: 12 281 18.82, kom.: 602 327 420, 608 130 956

 3. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych
  a) parafian
  b) inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym grób rodzinny i zarezerwowane miejsce

 4. Przy okazji rezerwacji miejsca składa się ofiarę na utrzymanie cmentarza I parafii. Dokonanie rezerwacji potwierdza się w kancelarii parafialnej odpowiednim dokumentem.

 5. Osoba przez dokonanie rezerwacji nie nabiera praw własności co do miejsca na którym znajduje się grób lecz staje się czasowym dysponentem.

 6. Czas pogrzebu ustala się z ks. Proboszczem lub zarządcą cmentarza.

 7. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z zarządcą cmentarza, który dokonuje wykopu grobu i pobiera za wykonaną pracę opłatę. Do jego obowiązków należy rozbiórka pomnika, wykopanie, zasypanie grobu, otwarcie i zamknięcie grobowca i uporządkowanie miejsca wokół mogiły.

 8. Sprawy związane z miejscem wykopu grobu lub grobowca uzgadnia rodzina zmarłej /zmarłego osobiście z zarządcą cmentarza.

 9. Wszystkie prace ziemne związane z wykopem grobów i grobowców oraz ekshumacją dokonuje zarządca cmentarza. Zainteresowani ekshumacją informują proboszcza i zarządcę cmentarza na 5 dni przed planowanym terminem.

 10. Wszystkie prace prowadzone na cmentarzu należy uzgodnić z ks. Proboszczem - administratorem cmentarza i z zarządcą cmentarza oraz uzyskać w kancelarii parafialnej stosowne zezwolenie na wykonanie prac tj:
  a) ekshumacja zwłok ( zainteresowani załatwiają zgodę ze SANEPID-u)
  b) budowa nowego pomnika.
  c) remont pomnika
  d) kładzenie kostki brukowej
  e) montaż ławek, kwietników
  f) sadzenie krzewów | innych elementów zdobniczych przy grobie

 11. Jeżeli po 20 latach dysponent nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z miejsca na cmentarzu.

 12. Grób może być przekopany i ponownie użyty jako nowe miejsce grzebalne po upływie 20 lat od ostatniego pochówku.

 13. Rodzina osoby zmarłej zobowiązana jest do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, Wszelkie śmieci i pozostałości winny być niezwłocznie usuwane z grobu i składane na miejscu do tego przeznaczonym.

 14. Na grobach można ustawiać nagrobki, a na piwnicach grobowce. Jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy dokonać ustaleń dotyczących wymiarów nagrobka/grobowca i posiadać aktualną rezerwację miejsca i zezwolenie administratora cmentarza na inwestycję.

 15. Zakład kamieniarski ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie od ks. Proboszcza Parafii i uiści opłatę za wjazd opłaconą u zarządcy cmentarza.

 16. Zgłoszenie o planowanych pracach kamieniarskich do zarządcy cmentarza nastąpić musi co najmniej 24 godziny wcześniej.

 17. Prace przy nagrobku, grobowcu, obramowaniu i tym podobne należy tak wykonać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobowcach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Zakład kamieniarski odpowiada za uporządkowanie miejsca po wykonaniu prac. Jeżeli zakład kamieniarski nie pozostawi porządku nie będzie mógł podejmować żadnych prac na cmentarzu.

 18. Na cmentarzu zabrania się:
  a) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza
  b) wprowadzania zwierząt
  c) zanieczyszczania cmentarza
  d) samowolnego usuwania drzew | krzewów
  e) wyjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi
  f) palenia papierosów | picia alkoholu
  g) hałasowania na cmentarzu
  h) wyrzucania prywatnych śmieci do cmentarnych wysypisk
  i) wjazdu zakładowi kamieniarskiemu bez zezwolenia proboszcza i opłaty dokonanej u zarządcy cmentarza
 19. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza przez właściciela grobu lub kamieniarza.

 20. Za jakiegokolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonaniu robót, czy nie zapobiegnięcie szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.

 21. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

 22. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez ks. Proboszcza oraz zarządcę cmentarza.